Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohanka a recepty s ní

POHANKA


Historie pohanky
Pohanka a strava v minulosti
Vlastnosti pohanky
Bezlepková dieta
Základní složení pohanky loupané
Historie pohanky

Historickou pravlastí pohanky seté jsou oblasti jihovýchodní Asie.
V počátečním stadiu klíčení vyžaduje slunečné počasí a v době dozrávání je citlivá na kolísání teploty vzduchu. Podle slabé kořenové soustavy lze usuzovat, že se pohance nejvíce daří v provzdušněných půdách, které jsou dostatečně zásobeny živinami. Protože je náchylná k lámavosti, rostla zřejmě nejvíce na místech chráněných před větrem. Podrobnou analýzou vědci dospěli k závěru, že oblast původního výskytu pohanky seté se nachází v Himalájích, kde jsou pro ni lokality s vhodnými klimatickými i půdními podmínkami. Poté, co lidé tuto obilninu domestikovali, se její pěstování rozšířilo do Číny a Indie. Národy severní Indie ji znaly už před 2 500 lety.
Nejstarší archeologické nálezy semen pohanky pocházejí z období doby železné. Obsahovala je například skýtskosarmatská nádoba ze 6. až 7. století objevená při archeologických vykopávkách u Azovského moře. Na území Polska archeologové datují nálezy pohanky do 14. a 15. století, v Maďarsku na jižním břehu Balatonu ji lidé znali už v 10. století a v Německu, v Anglii, Francii nebo Itálii se o ní kronikáři poprvé zmiňují v 16. století.
Původ obilniny lze odvodit i od názvů v jednotlivých zemích. Číňané jí říkali ciao-maj, což je spojení slov ciao (pšenice) a maj (ječmen). Bulhaři, Rumuni, Estonci, Finové, Poláci, Slováci a Češi odvozují její název od slov Grečicha, Tatar, Tatarka. Tato pojmenování vznikla pravděpodobně v souvislosti s nájezdy Tatarů ve 13. století, kteří ji ve svých kožených měšcích zavěšených u koňských sedel do našich zemí dovezli. Původní domácí obyvatelstvo je považovalo za pohany a tento název se později ujal i pro obilninu.
Pohanka a strava v minulosti

Pamětníci i staré kroniky o tom vyprávějí: "V těchto našich hornatých kútech žádného pěkného obilí sedláci nemelú, než samý oves, by ani toho s dostatkem nemají a mnohý ani za čtvrt léta chleba nejí, ale na větším díle dojivem se živí a zelinami," napsal již v roce 1676 vsetínský hejtman Samuel Bánoczy.
Z podobných zpráv lze soudit, že v popisovaném období byly základem výživy obilné kaše, od 17. století i pohankové, a dále jednoduché pečivo, zelí a mléčné produkty.
Velmi cenným svědectvím o vyživovací situaci valašského lidu jsou rektifikační akta z let 1748 - 1752, sloužící jako podklad pro chystaný tereziánský katastr. Dovídáme se z nich o pěstovaných plodinách a jejich výměře, o dovozu a vývozu potravin. Tento soupis průkazně dokládá rozdíl mezi obcemi horskými a v údolích i mezi jednotlivými panstvími. Například na panství hukvaldském se na těžkých rovinatých půdách za Frenštátem dobře dařilo jarému žitu a ovsu, méně už pšenici, která tu často byla snětlivá. Kolem městečka Frenštátu se vyséval pouze oves a valašská pohanka.
Vlastní produkce obilí byla v horské části panství nedostatečná a muselo se pro něj jezdit na trhy vzdálené až dvanáct mil. V nejchudších horských obcích lidé nejvíce konzumovali ovesný chléb. Lepší to nebylo ani na pravé straně Radhoště, na panství valašskomeziříčském a vsetínském. Konkrétnější je literární záznam z roku 1794, podle něhož bača a pasáci na hostýnské salaši "žijí z trochu pohanky, žinčice a sýra, zřídka jedí chléb".
Jak dokládají hodnověrné prameny, do poloviny 19. století pracovali v zemědělství všichni obyvatelé valašské vesnice - sedláci, domkáři a podruzi. Také kovář, švec nebo krejčí byli obvykle napůl zemědělci. I když později přibylo nezemědělských zaměstnání, úsilí o maximální soběstačnost přežívalo až do 20. století. V 17. století mělo pro výživu horalů velký význam pěstování dříve neznámé obiloviny - pohanky a jejího odolnějšího druhu tatarky. Ještě před polovinou 19. století ji lidé seli ve všech valašských obcích, například v Novém Hrozenkově na více než 250 jitrech. Výnos a kvalitu obilnin výrazně ovlivňovalo počasí.
Po sklizni se obilí svezlo do stodol, ale s mlácením se započalo až po podzimních pracech a často se protáhlo do zimy. Dokumenty ze 17. a 18. století dokládají, že nevymlácené obilí mnohdy leželo ve stodole dokonce ještě v březnu. Někdy se však nedostávalo mouky brzy po žních, a to se potom "omlátilo" alespoň několik snopů. V hladovém roce se nečekalo ani na žně. Natrhaly se nedozrálé klásky ječmene, dosušily na peci a v jizbě se kyjem omlátily, zrní se přesýpáním zbavilo plev, pomlelo se a z mouky se napekly placky.
Kvalita mouky hodně závisela na tom, jak důkladně bylo vymlácené obilí zbaveno nečistoty a plev. Ihned po mlácení se obilí na humně stodoly "vělo" - pohazovalo se po větru nebo i proti větru a ten odnesl nečistotu, oddělil plevy od zrn a roztřídil i zrní samotné na kvalitní (těžší) a tzv. pozadní. Nakonec se zrní ještě prosévalo na sítu a řičici. Třeba dodat, že v chudých příbytcích se obilí netřídilo a také plevy prý mnoho nevadily.
Vyčištěné a někdy i roztříděné obilí bylo uloženo na suchém místě, chráněném před zloději i zvířecími škůdci. Tento požadavek nejlépe splňovala půda obytného domu, ať už tu byl komín vyveden na střechu, anebo končil na půdě. Kouř zrní nijak nevadil. Obilí se vysypalo do "súsku" - truhly ze štípaného dřeva, nebo do kadlubu, vydlabaného z kmene mohutného stromu, a v okrajové části Valašska i do zásobnice pletené ze slámy. Do obilí se zastrkaly hůlky, jejichž pomocí obilí větralo. Zabraňovaly prý také kočkám, aby obilí zaneřádily.
Z obilnin se nejvíce konzumovalo žito, z jehož mouky se pekl chléb i jiné prosté pečivo a vařila kaše. V jedné rodině, čítající v průměru sedm dospělých, se jej denně spotřebovaly téměř dva kilogramy. Po žitu následoval ječmen s jedním kilogramem denní spotřeby. Hrubá ječmenná mouka se přidávala do chlebové mouky a ječmen se rovněž zpracovával na kroupy. Součástí stravy byl i oves. Častěji než jídla z pšeničné mouky přicházela na stůl pohanka - denně to bylo kolem jednoho kilogramu, v hrozenkovských rodinách však připadly dva až tři kilogramy pohanky na každý den. Ve velké oblibě byla pohanková (pohančená) kaše. Od 17. století, kdy se poprvé na Valašsku pohanka objevila, patřila k nejmilejším jídlům Valachů a stejně tomu bylo i v sousední těšínské části Beskyd, kde pohanku ještě před polovinou 19. století považují za národní jídlo těšínského lidu.
Semletí pohanky na kaši bylo obtížnější než u obilné kaše, a to pro její tvrdou slupku. Proto se budovaly speciální mlýny - kašníky - kam se vozívala pohanka z několika vesnic. V Hostašovicích, v obci při severozápadním okraji Valašska, se mletí pohanky stalo v údobí od konce 19. století do 1. světové války důležitým zdrojem výživy a výdělků usedlíků, zejména pak chalupníků. Za jednu zimu zpracovali až 55 vagónů pohanky.
Při domácím zpracování se nejdříve pohanka přebrala nebo i osela (cúdila přes řičicu) a dala sušit na pec. O vlastním žernování píše kronikář obce Růžďalky J. Rous: "Kameň sa zdvihnúl, aby sa šupky omlely. Potom sa kameň vjec přitužovál. Šupky sa vyopálaly na dlúhych dřevěných opálkách a žrno sa dalo zas na koš. Štyrykráť pětkráť sa to přehnalo, než byla kaša hotová." A ještě Karel Petr z trojanovických pasek: "Kameně žernove musely byť hodně zdvihnute. Pohanka se kantovala a šupka se olupala. Šlo to dobře, jak se to pěkně usušilo. To byla šupka popraskana a dobře se to lupalo. Potem se to, jak to bylo z tych žeren ven, opalovalo. Opalačky byly necky 70 - 80 cm dluhe a s nimi se jak dyby to chtěl vyhodiť a jak to letělo svrchu, zasej chytiť. Věter to vyfukoval, to smetí a plevy."
Zmiňujeme-li se o mlýnech, mlynářích, obilí a obilninách a o tom, co se z nich připravovalo, nesmíme zapomenout na nejdůležitější a do současné doby nejrozšířenější výrobek - chléb. Boží dar, jak se chlebu odedávna říká, patřil ve starších dobách na Valašsku pouze ke vzácným, příležitostným pokrmům. V horských vsích, kde se chlebového obilí pěstovalo jen málo, byl považován spíše za pochoutku. V chudobných rodinách zůstal vzácností ještě kolem 19. století.
Staří Valaši znali několik druhů chleba - podle obilí, ze kterého se mlela mouka, podle hrubosti a podle toho, zda se mouka mlela ve mlýně nebo šrotovala doma na žernu. Složení chlebové mouky záleželo na položení kraje a úrodnosti půdy, na výskytu pěstovaných obilnin a dalších plodin a zejména na sociálním postavení rodiny. Složení chlebové mouky se měnilo v neúrodných letech a často i během roku. Dobrá hospodyně prý poznala už podle vůně, z jaké mouky chléb peče. V dochovaných spisech z roku 1471 se hovoří o dvaceti druzích chleba, mezi jinými i o chlebu ze žaludů. Adam z Veleslavína (1598) znal chléb pekařský, bílý pšeničný, ječný, žitný, domácí, chléb z pohanky, z otrub, prosný chléb, podpopelný i hrubší chléb čelední.
V 18. a 19. století se několikrát vzpomíná i chléb z pohanky. Pravděpodobně však šlo o malé bochánky z nevykynutého těsta. Také z odrůdy pohanky, z tatarky, se dříve, v čase bídy pekával chléb. Byl prý nevzhledný, zelenavý až černý a nízký. "Horští lidé však byli vděčni i za něj. Divili by se dnešní lidé, co všechno na pohled nevábné přišlo na stůl," tvrdili pamětníci.

(Zpracováno podle knihy Jaroslava Štiky Lidová strava na Valašsku.)
Vlastnosti pohanky

Pohanka - jednoletá rostlina z čeledi rdesnovitých (Fagopyrum esculentum) patřila dlouho k málo známým obilninám. V poslední době však zájem o ni prudce vzrůstá, a to nejen mezi vegetariány a makrobiotiky. Nejvíce je rozšířena v Rusku, Indii, Číně, Japonsku, Polsku, Francii nebo Kanadě, kde jsou velmi oblíbené pohankové lívance s javorovým sirupem.
Semeno pohanky obsahuje draslík, fosfor, vápník, železo, měď, mangan, zinek. Z vitamínů skupinu B, cholin, rutin a tokoferol (E). Nejvíce je tato obilnina ceněna pro vysoký obsah bioflavonidu, rutinu, obsaženého v semenech i slupkách. Působí léčivě na cévy v celém organismu. Vrací jim pružnost a spolu s přítomným vitamínem E léčí na cévách chorobné změny. Zmírňuje potíže s křečovými žílami na nohou. Účinek rutinu ještě násobí vitamín C, proto je nezbytné jíst k pohance syrovou zeleninu. Rutin s vitaminem C snižuje riziko trombózy, infarktu či mozkové mrtvice. Pravidelná konzumace pohanky (alespoň tři krát týdně) spolu s pitím odvaru z lněného semene a zvýšeným příjmem vlákniny vyléčí během měsíce hemoroidy.
Pohanka je rovněž velmi výhodná k detoxikaci při těhotenství a vůbec jakékoli autointoxikaci (sebeotravě). Známý je léčebný účinek pohanky při praskání žilek v oku, obličeji, při zvýšené krvácivosti, žaludečních a dvanáctníkových vředech, střevních nádorech či při silné a déletrvající menstruaci.
Obsah vitaminů B 1 a B 2 pomáhá tělu aktivovat energii podporující činnost nervů. Příznivě ovlivňuje stavy podrážděnosti, nechutenství a bolesti hlavy.
Velmi důležitým vitaminem obsaženým v pohance je cholin, který regeneruje jaterní buňky po poškození chorobami a alkoholem. Zároveň napomáhá při odbourávání nahromaděného tuku v játrech. Pohanka obsahuje kyselinu linoleovou, která snižuje hladinu cholesterolu v krvi a působí proti srážení krve v cévách. Lipidy z pohanky obsahují 0,2 procenta fyziologicky aktivních rostlinných sterolů - sitosterol a compesterol, které snižují vstřebávání cholesterolu z potravy. Vzhledem k obsahu škrobů a plnohodnotné bílkoviny podobné živočišným (aminokyselinám lyzinu, metioninu a triptofanu) poskytuje pohanka vynikající plnohodnotnou stravu. Minerální látky a stopové prvky (zvláště vápník) jsou v pohance významné při těhotenství a v geriatrii (tedy pro starší občany). Pohanka je bezlepkovou obilninou. To ocení zejména diabetici a pacienti, pro které je bezlepková dieta životní nutností.
Někteří lidé se domnívají, že k vyléčení zmíněných chorob stačí polykat tablety ascorutinu. Ovšem žádná chemie na světě nenahradí ideální rovnovážné složení a poměr jednotlivých látek v potravině. Vysoké dávky ascorutinu (nad 100 mg) denně mohou snižovat plodnost a jsou využívány jako antikoncepce. Tablety ascorutinu mohou být užitečné (po dohodě s lékařem a krátkodobě) k rychlému hojení praskajících cév, hemoroidů, křečových žil, při krvácivosti a rakovině střev. Konzumaci pohanky těmito léky však nelze nahradit.

Abychom zachovali pohance její důležité léčivé komponenty, v žádném případě ji nevaříme, pouze spaříme vařící vodou a necháme pod utěrkou nabobtnat! (Na jeden díl pohanky dáváme dva díly vřelé vody). Připravovat lze tímto způsobem pohanku, která je loupaná mechanicky (technologii mechanického loupání používá ve svém mlýně Zdeněk Šmajstrla). Obilnina má pak světlou barvu. Pohanka loupaná termicky (při teplotách 200 i více stupňů) je naopak tvrdá a tmavá. Při přípravě jídla se musí dlouho vařit a nezůstávají v ní zachovány žádné vitamíny či jiné hodnotné látky.
Jako vynikající lék hodnotí lékaři také pohankový med, který obsahuje velké množství rutinu. Tento med však ztrácí své léčebné účinky, dáváme-li ho do vřelých čajů. Lepší je počkat, až tekutina trochu zchladne.

Pohanka patří k teplomilným rostlinám. Její vegetační doba je krátká. Množství osiva je uváděno od 40 do 120 kg na hektar, a to podle kvality a kamenitosti půdy a podle způsobu setí - ručního, či strojního. Podle pranostik předků se má pohanka sít, jsou-li "beránky na obloze". Ty signalizují, že by do tří dnů mělo pršet.
Vegetační doba růstu pohanky trvá od 99 do 120 dnů. Pak se sklízí. V průběhu jejího růstu je třeba dávat bedlivý pozor ma mnoho věcí, které by mohly rostlině ublížit. Velmi důležité je počáteční zavlažování. Pozor musí pěstitel dávat i na zimní mrazíky, které dokáží spálit již naklíčenou pohanku. Proto se v horských či pohorských oblastech seje až od druhé poloviny května do počátku června. Po třech týdnech vyroste rostlina do výšky půl metru a objeví se na ní první krásně bílá až bílerůžová kvítka. Moje maminka říkávala, že pohanka je jako nevěsta. Měla pravdu. Pohankové pole na jaře zářilo bělostí. Kvítka lákala včely, kterých létalo nad polem tolik, že se zdálo, jako by se vlnilo. A hučení bylo hlasité jako v úle.

Bezlepková dieta

Bezlepková dieta je založena na úplném vyloučení lepku z přijímané potravy. Lepek (gluten) je směs ve vodě nerozpustných bílkovin, které tvoří povrchovou část zrn pšenice, žita, ječmene a ovsa. Část této obilné bílkoviny je rozpustná v alkoholu a je označována jako gliadin. Právě gliadin, součást glutenu-lepku, má škodlivý vliv na organismus disponovaných jedinců. Bezlepková dieta je určena pro pacienty s celiakií a dermatitis herpetiformis Duhring. U těchto onemocnění je základním a u celiakie jediným léčebným opatřením. Dodržování bezlepkové diety je pro tyto pacienty životně důležité.
Základem bezlepkové diety je úplné vyloučení pšeničné, žitné, ječmenné a ovesné mouky ze stravy. Nepatří do ní ani další suroviny vyráběné například z krup, krupice, vloček atd. Z jídelníčku musí být vyloučeny všechny potravinářské výrobky, k jejichž přípravě byly použity uvedené suroviny - pečivo (chléb, rohlíky, housky, dalamánky, preclíky atd.), cukrářské výrobky (dorty, zákusky, piškoty, perník, oplatky, sušenky, palačinky, lívance atd.), těstoviny (kolínka, špagety, nudle, fleky, makarony), knedlíky (houskové, kynuté, tvarohové, ovocné, ale i bramborové, do nichž se mouka přidává).
Mouka je u bezlepkové diety nahrazována bramborovým nebo rýžovým škrobem, sojovou moukou nebo sojovými vločkami, kukuřičným škrobem, pohankou, prosem ve formě jáhel nebo pšeničným škrobem, tj. polysacharidem vyrobeným z pšenice, který má být zbaven veškeré bílkoviny, a tím i lepku. K přípravě bezlepkové stravy lze užít jen ten škrob, který je řádně laboratorně jako bezlepkový otestován a označen. Dále lze použít průmyslově připravené směsi výše uvedených surovin. Například směs pro výrobu bezlepkového chleba se skládá z kukuřičného a bramborového škrobu, rýžové mouky, cukru a kmínu.
Základní složení pohanky loupané (mg/100 g)voda 12,6
bílkoviny 9,77
tuk 1,73
sacharidy 72,4
vláknina 1,58
minerální látky 1,72

Minerální látky
Vápník 120
Železo 4
Hořčík 390
Fosfor 320
Draslík 450
Měď 1
Mangan 3,5
Zinek 0,9
Vitaminy
B1 4,2
B2 1,1
B6 0,2
E 4,1
Cholin 44
Niacin 2,1
Rutin 6,5
Aminokyseliny
isoleucin 0,37
leucin 0,57
valin 0,51
methionin 0,17
cystein 0,19
phenylalanin 0,37
tyrosin 0,20
threonin 0,38
tryptophan 0,14
lysin 0,57
histidin 0,21
arginin 0,78

Královna zdravé výživy

Po dlouhých letech zažívá pohanka jako plodina s léčebnými účinky svůj commeback do naší kuchyně. Pokrmy z ní upravené jsou výživné, hodnotné a hlavně jednoduché. Nejjednodušší strava bývá zpravidla nejzdravější. Naši předkové, kteří jedli zdravěji, by se určitě velmi divili, že dnešní hospodyně již nevaří prosné knedlíky nebo nepečou krupkové koláče.
V posledních letech stoupá zájem o pohanku nejen v Evropě, ale i v dalších oblastech světa. Pěstitelské plochy se zvýšily na americkém kontinentě; pohanku více konzumují lidé v Kanadě, Chile i na Floridě ve Spojených státech. Renesance pohanky v České republice je motivována jejími léčebnými účinky. O tom, že zdravotní stav obyvatelstva v naší republice obecně není dobrý, svědčí údaje zveřejněné Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Na nemoci krevního oběhu zemře ročně v českých zemích přes šedesát tisíc lidí, což je 170 osob denně. Ročně umírá v naší zemi přes 110 tisíc občanů - 56 procent z nich na nemoci srdce a cév, 24,7 procenta na novotvary. Struktura příčin smrti je dlouhodobě stabilní. K pěti nejčastějším příčinám smrti patří nemoci oběhové soustavy, novotvary, poranění a otravy a nemoci trávicí soustavy. Ty měly v nedávné době za následek 95 procent všech úmrtí!
Jedno z možných východisek je potřeba hledat v úpravě stravovacích návyků a ve změně životního stylu vůbec. V první řadě je třeba omezit potraviny, které obsahují velké množství tuku a cholesterolu. Z masa, mléka, vajec pochází kromě cholesterolu i 90 procent saturovaných tuků, a právě ty přispívají k ateroskleróze. Negativní vliv na naši stravu mají působivé a cíleně vedené reklamy. To, co je na televizní obrazovce v zářivých barvách prezentováno jako zaručeně nejzdravější a nejpotřebnější pro náš zdravý život, nemusí být vždy to pravé.
Dlouhodobým studiem výživy došlo konečně k docenění tzv. vysokozbytné potraviny neboli vlákniny, jakou je pšeničná trhanka, kukuřičná krupice, rýže Natural, jáhly, pohanka, kroupy a ovesné vločky. Tyto celozrnné obiloviny jsou právem považovány za nezbytné pro náš zažívací trakt, v němž fungují jako hygienická služba se schopností čisticí, a to jak mechanickou, tak biochemickou. Urychlují metabolismus a jsou schopné vázat na sebe některé toxické látky a hlavně tuky a cholesterol. Vhodnou výživou předcházíme rakovině tlustého střeva a předčasnému kornatění cév.
Kuchyňské využití pohanky je opravdu přebohaté - fantazii se meze nekladou. Masa můžeme podle chuti obměňovat, přílohy mohou být kořeněné i úplně přírodní. Pokrmy lze upravit i podle toho, zda je konzumují děti, dospělí, starší lidé či nemocní. Pohanka chutná i léčí. Je dietní, bezlepková. Pohanku lze bez nadsázky nazvat Královnou zdravé výživy.

Obsah rutinu v nažce pohanky se dle odrůdy pohybuje v rozmezí 15 až 30 mg na 100 g. Působením zvýšené teploty se obsah rutinu snižuje.


Polévka s pohankovými játrovými knedlíčky

300 g hovězího masa, čerstvá kořenová zelenina, 50 g předem nabobtnalé pohanky, lžíce pohankové mouky, 150 g jater, 1 vejce, 1 česnek, sůl, pepř, zelená petrželka.

Do hotového hovězího vývaru vsypeme játrové knedlíčky nebo noky a chvíli povaříme. Knedlíčky připravíme z mletých jater, česneku, pepře, 1 vejce, nabobtnalé pohanky. Spojíme lžicí pohankové mouky. Hotovou polévku dochutíme vegetou, pepřem a ozdobíme zelenou petrželkou.


Polévka s pohankovými knedlíčky a hráškem

25 g zeleného hrášku, 1 l vody nebo vývaru z kostí, 150 g pohankové krupice, 50 g pšeničné mouky, 3 vejce, sůl a petrželová nať.

V osolené vodě nebo vývaru uvaříme hrášek. Pak smícháme z pohankové krupice, mouky, vajec a vody pohankové knedlíčky, které přidáme do polévky. Hotovou polévku dochutíme petrželovou natí.


Uzená polévka s pohankou

1 litr vývaru z uzeného masa, 50 g pohanky, stroužek česneku, sůl.

Do vroucího vývaru přidáme předem namočenou pohanku, česnek a podle chuti osolíme. Můžeme zjemnit mlékem.


Kopřivová polévka s pohankou

1/2 šálku pohanky, trochu kopřivových lístků, větší mrkev, 2 střední brambory, olej, vejce, sůl.

Do předehřátého oleje dáme na kolečka nakrájené brambory a mrkev. Pak zalijeme vodou, přidáme nakrájené listy kopřiv, osolíme a vaříme, dokud brambory nezměknou. Přidáme pohanku a rozmíchané vejce.


Zeleninová polévka s pohankou

2 polévkové lžíce pohanky, 1/2 malé cibule, 2 polévkové lžíce jemně nakrájené kořenové zeleniny, 1 polévková lžíce polohrubé mouky, 1 polévková lžíce másla, sůl, 1 vejce, petrželová nať.

Ve vodě uvaříme zeleninu a jemně nasekanou cibuli. Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, přidáme vejce, rozmícháme a necháme ji ztuhnout. Pak dáme jíšku do vývaru, povaříme a přidáme pohanku. Do hotové polévky dáme po odstavení petrželovou nať.


Polévka se smetanou

2 středně velké cibule, 30 g pohanky, 1 dl smetany, 2 polévkové lžíce hladké mouky, 1 polévková lžíce másla.

Nakrájenou cibuli zpěníme na másle dorůžova, zalijeme vodou, přidáme pohanku, osolíme a uvedeme do varu. Poté zahustíme smetanou, kterou jsme smíchali s moukou.


Bramborová polévka s pohankou

3 - 4 střední brambory, 1 cibule, 60 g kořenové zeleniny, 30 g pohanky,10 g sušených hub, 1 lžíce sádla, česnek, kmín, sojová omáčka, petrželka.

Brambory, cibuli, houby a kořenovou zeleninu povaříme v osolené vodě téměř do měkka. Přidáme pohanku, omastíme sádlem, přidáme rozetřený česnek, okořeníme a ochutíme sojovou omáčkou. Do hotové polévky přidáme nakrájenou petrželku.


Pohanková polévka se sušenými houbami

40 g pohanky, 40 g másla, 10 g sušených hub, 1 cibule, kmín, sůl, petrželka, sojová omáčka, 1 lžíce hladké mouky.

Do vroucí osolené vody s kmínem a předem namočenými sušenými houbami přidáme pohanku. Zahustíme moukou a přidáme na másle zpěněnou cibulku. Ochutíme sojovou omáčkou a petrželkou.


Mlynářská polévka

1 cibule, 50 g pohanky, 10 g sušených hub, 3 střední brambory, 60 g kořenové zeleniny, máslo, zelená petržel, sojová omáčka nebo vegeta (případně maggi), sůl.

Cibuli nakrájíme a necháme na másle zesklovatět. Zalijeme vodou, osolíme, přidáme zeleninu a brambory, nakrájené na kousky, vaříme, až změknou. Přidáme pohanku, zelenou petržel a ochutíme kořením.


Rajská polévka s pohankou

60 g kořenové zeleniny, 2 lžíce oleje 1 malý rajčatový protlak, 30 g pohanky, sůl ( muškátový květ).

Očištěnou zeleninu nastrouháme, osmahneme na oleji, zalijeme vodoua osolíme. Po chvíli vaření přidáme rajčatový protlak a pohanku (okořeníme muškátovým květem).


Pohanková polévka s mrkví

1 mrkev, 1 polévková lžíce másla, 1 střední cibule, 5 dkg celeru, 5 dkg kapusty, 10 dkg pohanky, zelená petržel, vývar z kostí, sůl.

Umytou mrkev nahrubo nastrouháme a osmažíme s cibulkou na másle. Přidáme na kostičky pokrájený celer, osolíme a zalijeme vodou, mírně povaříme, přidáme pohanku a necháme na 10 minut odstát. Nakonec okořeníme sekanou petrželkou a maličko pepřem.


Polévka pastýřská

50 g pohanky, 1 polévková lžíce másla, 1 menší cibule, 10 - 15 dkg libového vepřového masa, sůl, 3 středně velké brambory, petrželová nať.

Na másle zpěníme drobně pokrájenou cibuli, přidáme maso (také drobně nakrájené) a osmahneme je. Pak maso osolíme, mírně podlijeme a dusíme asi 10 minut. Přidáme nadrobno pokrájené brambory a opět chvíli dusíme. Polévku doplníme na potřebné množství vodou a dovaříme. Před vypnutím vsypeme pohanku a drobně nakrájenou petrželku.


Polévka drožďová s nočky

2 polévkové lžíce hrubě nastrouhané kořenové zeleniny, 1 polévková lžíce tuku, 1 menší cibule, 4 dkg droždí, petrželová nať, sůl.

Na tuku podusíme cibuli do sklovata, přidáme rozdrobené droždí a pražíme je tak dlouho, až se tvoří škraloup a droždí voní jako houby. Pak je zalijeme vodou, osolíme a přidáme zeleninu, polévku vaříme až do změknutí zeleniny, nakonec přidáme nočky.
Příprava nočků :
1 vejce, špetka soli, 1 a 1/2 polévkové lžíce pohankové krupice.
V hrníčku rozmícháme vejce se solí, přidáme krupici a vymícháme řidší těsto. Necháme ho stát, aby zhoustlo, a pak ho přes vidličku rozléváme po celém povrchu vařící polévky.


Porková polévka

4 dkg másla, 1 pórek, 1 1/2 l vody, 100 g pohanky lámanky, 1/2 masoxu, sůl.

Na kolečka pokrájený porek podusíme na másle, zalijeme vodou, do které přidáme masox, a chvíli povaříme. Podle chuti osolíme. Před koncem varu vsypeme pohanku a už nevaříme. Přidáme drobně nasekanou zelenou petržel, nebo pažitku.


Kuřecí polévka s pohankovými noky

300 g kuřecích drůbků, 1 cibule, trochu kořenové zeleniny, 200 g pohanky, sůl, vegeta, zelená petrželka.

Do osolené vody dáme vařit společně kuřecí drůbky, na čtvrtky rozkrájenou cibuli a mrkev. Po uvaření drůbky vyjmeme z hrnce, z masa odstraníme kosti, které dáme zpět do vývaru, přidáme pohanku a vegetu. Hotovou polévku posypeme zelenou petrželkou.


Mlynářská česnečka

3 stroužky česneku, 1 polévková lžíce másla nebo sádla, 2 polévkové lžíce hladké mouky, 100 g nastrouhaného tvrdého sýru, 1 vejce, 1 domácí klobása, kmín, 100 g pohanky, majoránka, pepř, sůl.

Z mouky uděláme na másle jíšku, zalijeme vodou, osolíme, přidáme na kolečka pokrájenou klobásku, kmín a povaříme. Nakonec přidáme pohanku s prolisovaným česnekem, rozmíchané vejce a majoránku. Polévku necháme na 10 min. odstát, mezitím si nastrouháme na talíř sýr a zalijeme ho polévkou. Dle potřeby přidáme chléb.


Kopaničářská polévka s pohankou

1 větší brambor, 100 g kyselého zelí, l00g velkozrnných fazolí, 30 g sádla, l cibule, 40 g pohankové mouky, 1 polévková lžíce pohanky lámanky, koření, paprika, mletý pepř.

Fazole namočíme den předem do vody, druhý den je povaříme do změknutí. Zvlášť musíme povařit kyselé zelí. Na kostičky nakrájíme brambor a přidáme do zelí, lehce povaříme. Na sádle si připravíme jíšku, kterou zalijeme vodou. Fazole se zelím a s pohankou smícháme a povaříme. Nakonec přidáme pohanku a dochutíme smetanou nebo mlékem a kořením. Můžeme přidat smetanu nebo zjemnit trochou másla.


Pivní polévka s pohankou

1 l světlého piva, 2 polévkové lžíce cukru, l/2 l vody, sůl, 40 g pohankové mouky nebo hladké mouky, l/2 l smetany, l čajová lžíce másla.

Do piva přidáme cukr, vodu, sůl a necháme lehce projít varem. Zhotovíme jíšku z mouky, kterou opražíme na sucho a přelijeme vodou. Jíšku přidáme do polévky. Ve větším hrnku našleháme vajíčko s lámankou a vidličkou lehce dávkujeme těstíčko do lehce vřící polévky. Přidáme smetanu.


Mléčná polévka s pohankou a vejcem

1 l mléka, 1/4 l vody, 3 vejce, 100 g pohanky lámanky, 350 g brambor, 1 malá cibule, 1 žloutek, špetka kmínu, 1 polévková lžíce pohankové mouky, sůl, ocet.

V troše vody uvaříme silný vývar z nakrájené cibule a kmínu. Mléko svaříme a zahustíme moukou rozkvedlanou v malém množství vody. Povaříme a přilijeme procezený vývar z cibule a kmínu. Podle chuti okyselíme a osolíme. Nakonec přidáme pohanku a žloutek rozkvedlaný v troše mléka. Při podávání vložíme na talíř zvlášť ve slupce uvařené a oloupané brambory, nakrájené na čtvrtky. Přidáme nadrobno nakrájená vařená vejce.


Pohanková ovarová polévka

Mražený prejt, pohanka lámanka, sůl, majoránka, pepř.

Prejt rozpustíme, přidáme vodu, uvaříme dle chuti, osolíme, přidáme majoránku, pepř a nakonec do uvařené polévky přidáme trochu pohanky a necháme měknout asi 10 minut.


Pohankovo-sojová polévka

1 l vody, 4 polévkové lžíce pohankové krupice, 2 polévkové lžíce sojové mouky hladké, 2 polévkové lžíce sojové mouky hrubé, 150 g čerstvých hub nebo 30 g sušených, 1 dcl kysané smetany, 1 polévkovou lžíci citronové šťávy, 2 polévkové lžíce oleje, 3 stroužky česneku, majoránka, drobně nakrájená petrželka a pažitka.

Pohankovou krupici a sojovou mouku lehce opražíme. Nakrájené houby podusíme na oleji. Potom ještě s několika lžícemi vody povaříme do měkka. Zalijeme zbytkem vody, přidáme pohankovou krupici a sojovou mouku a všechno povaříme asi 2 minuty. Do hotové polévky přidáme smetanu a dobře rozetřený česnek. Dochutíme citronovou šťávou, petrželkou, pažitkou apod.


Hlavní jídla Strana 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Pohanková kaše slaná I.

250 g pohanky, 0,5 l vody, 50 -70 g slaniny, 1 cibule, sůl.

Cibuli na slanině zpěníme, přidáme předem namočenou pohanku, v osolené vodě ji uvedeme do varu a necháme dojít zabalenou v utěrce. Podáváme jako přílohu nebo jako samostatný pokrm.


Pohanková kaše slaná II.

250 g pohanky, 0,5 l vody, 50 g másla nebo sádla, sůl, vegeta, případně jiné koření.

Máslo nebo sádlo rozpustíme v hrnci a přidáme promytou a předem namočenou ochucenou pohanku, zalijeme vodou, osolíme a uvedeme do varu. Hrnec zabalíme do utěrky a pohanku v něm necháme dojít.


Pohanková kaše slaná se zeleninou

250 g pohanky, 0,5 l vody, 1 větší cibule, 50 g sádla nebo uzeného špeku, 2 rajčata, 2 papriky, sůl.

Špek nebo sádlo s nakrájenou cibulkou osmahneme dorůžova, zalijeme vodou s promytou pohankou, nakrájenými rajčaty, paprikou, osolíme a uvedeme do varu. Hrnec zabalíme do utěrky a pohanku v něm necháme změknout. Podáváme jako samostatný pokrm.


Nadívané telecí hrudi

1 1/2 telecí hrudi, sůl, masový vývar, 2 čajové lžičky pohankové mouky, 1 čajová lžička másla.
Nádivka:
100 g pohanky lámanky, 1 dcl mléka, 1 čajová lžička másla, 4 vejce, muškátový oříšek, zelená petrželka, sůl.

Maso umyjeme, nařežeme tak, aby se hrudí dalo naplnit připravenou nádivkou, zašijeme, osolíme, potřeme olejem a vložíme do trouby, podlijeme masovým vývarem a upečeme. Šťávu zahustíme hladkou moukou a zjemníme čajovou lžičkou másla.
Příprava nádivky:
Pohanku připravíme tak, že ji namočíme do horkého mléka a necháme tak 1/2 hodiny nabobtnat. Přidáme vejce, 1 čajovou lžičku rozpuštěného másla, nastrouhaný muškátový oříšek, nadrobno nasekanou petrželku a sůl. Vše pořádně promícháme.


Zapékaná pohanka s kyselým zelím

1/2 kg pohanky lámanky, sůl, 4 klobásy, 1kg kyselého zelí, sáček mražené zeleniny ( kukuřice, hrášek, mrkev, cibule, květák), koření dle chuti, 2 střední cibule.

Uvařené klobásky nakrájíme na tenká kolečka. Na pánev dáme olej a jemně nakrájenou cibuli. Tu lehce osmahneme do sklovata. Přidáme zeleninu, trochu soli a koření . Lehce podusíme. Do skleněného pekáče na dno vsypeme 1/2 kg pohanky, na ni naklademe klobásky, zeleninu a 1/2 kg zelí. Potom opět pohanku a opět zelí. Každou vrstvu pohanky jemně posolíme. Nakonec zalijeme 4 dcl vody a dáme do trouby zapéct zhruba na 3/4 hodiny.


Pohankové smaženky

120 g pohanky, 1/4 l vody, 2 vejce, 20 g másla, sůl, olej na smažení.

Uvaříme pohankovou kaši, kterou ochladíme asi na 60 stupňů, přidáme rozšlehaná vejce a dobře promísíme. Rozhrneme na plech vymaštěný tukem. Když kaše ztuhne, rozkrájíme ji na čtverce asi 5x5 cm, které z obou stran osmažíme na oleji. Podáváme jako přílohu k masu.


Pohankové lečo

250 g pohanky, 150 g paprik, 150 g rajčat, 3 velké cibule, 1 vejce.

Opláchlou pohanku zalijeme vroucí vodou a necháme nabobtnat. Nadrobno pokrájenou cibuli osmažíme na oleji, přidáme nadrobno nakrájenou papriku a rajčata a pomalu dusíme. Ke konci úpravy přidáme nabobtnalou pohanku, vejce a osolíme. Po zhoustnutí podáváme.


Salát z pohankových nudlí

Pohankové nudle (malinké mušličky), olivový olej, 2 velké cibule, 4 velké stroužky česneku, 1 kg rajčat, 1kg zelené papriky, 1velkou červenou papriku,1 menší čerstvou okurku, pár červených ředkviček, 1 menší čínské zelí, sůl, pepř.

V osolené vodě uvaříme pohankové nudle. Po uvaření je opláchneme a ocedíme. Vložíme do předem připravené větší mísy. Česnek rozmačkáme a přidáme k nudlím. Všechnu zeleninu nakrájíme na velice tenké a drobné částečky a taktéž přidáme k nudličkám. Zalijeme olivovým olejem. Dle chuti osolíme a opepříme.Podáváme ihned. Tento salát můžeme také použít jako přílohu k masu.


Karbenátky z pohanky

300 g pohanky lámanky, 150 g tvrdého sýra, 1 cibule, 1 - 2 stroužky česneku, 1 vejce, majoránka, sůl, 1 bobkový list, petrželová nať nebo pažitka, 1 vejce a strouhanka na obalení, tuk na smažení, pohanková mouka.

Bobkový list dáme vařit do vody. Z vroucí vody vytáhneme bobkový list, vsypeme pohanku a scedíme.Do pohanky vmícháme nastrouhaný sýr, drobně nakrájenou cibuli, utřený česnek, sůl, majoránku, petržel či pažitku. Směs spojíme vejcem a tvoříme z ní karbenátky, které obalujeme v pohankové mouce, rozšlehaném vejci a strouhance. Smažíme je po obou stranách na rozpáleném tuku. Můžeme také vytvarovat i šišku, kterou upečeme na vymazaném pekáči v troubě. Podáváme s vařenými brambory či zeleninovým salátem.Pro změnu můžeme část tvrdého sýra nahradit měkkým salámem nakrájeným na nudličky nebo houbami podušenými s kmínem.


Plněné taštičky

375 g polohrubé mouky, 125 g pohankové mouky, 1 vejce, 1 bílek, 2 svazky petrželky, 100 g játrového salámu, sůl, 2 porky, 250 g mrkve, 3 polévkové lžíce oleje, bílý pepř, 1 cibule, 1/8 l zeleninového vývaru z kostky, 150 ml smetany ke šlehání.

Smícháme obě mouky, vejce, špetku soli, přidáme 1 - 2 polévkové lžíce studené vody a uhněteme hladké těsto. Vymačkáme hmotu z játrového salámu, opereme všechnu petrželku, polovinu nadrobno nasekáme a vmícháme do játrové pasty. Na lehce pomoučeném vále vyválíme těsto do čtverce o rozměru asi 64x64 cm. Na polovině čtverce si naznačíme 8 čtverečků velikosti zhruba 8x8 cm. Do jejich středu dáme 1 čajovou lžíci játrového salámu ochuceného petrželkou. Okraje čtverečků potřeme bílkem, položíme ně druhou půlku těsta a okraje jednotlivých čtverců pevně stiskneme. Rádýlkem nebo nožem pak vykrájíme plněné taštičky.
Porek i mrkev očistíme. Porek nakrájíme na tenká kolečka, mrkev na tyčinky. Zahřejeme 1 lžíci oleje a zeleninu na něm asi 5 minut podusíme. Osolíme a opepříme. Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a podusíme na 2 polévkových lžících oleje. Přidáme 1/8 l vody, vývar a krátce povaříme. Smetanu ušleháme do tuha. Přidáme do ní zbytek petrželky a cibuli, rozšleháme a podle chuti ještě osolíme a opepříme. Taštičky ponoříme do vroucí osolené vody a vaříme asi 3 minuty. Pak necháme taštičky i zeleninu okapat a vše upravíme na talířích s petrželovou pěnou.


Zeleninové rizoto

250 g pohanky lámanky, 2 polévkové lžíce malých mrkviček, 2 polévkové lžíce na kostičky nakrájené bílé ředkve, 1 malá červená papriku, 1 malá zelená paprika, 2 středně velká rajčata, 150 g brokolice, 1 svazek ředkviček, 2 polévkové lžíce bílých vařených fazolek, 4 polévkové lžíce strouhaného sýru, 1 čajová lžíce mleté papriky, sůl, muškátový oříšek, 2 stonky červené máty, 5 polévkových lžic sterilované kukuřice, 3 polévkové lžíce rostlinného tuku, máslo.

Do většího hrnce dáme vařit 1/2 l vody, přidáme sůl a trochu rostlinného tuku, nebo másla. Když se voda začne vařit, odstavíme ji a vsypeme pohanku. Stejným způsobem jako v předchozích receptech ji zabalíme do deky a dáme pod peřinu zhruba na 3/4 hodiny.Na másle orestujeme mrkvičky, ředkvičky nakrájené na kolečka a bílou ředkev. Přidáme na proužky pokrájenou papriku, rajčata nakrájená na dílky, brokolici rozebranou na růžičky a fazolky. Mírně podlijeme horkou vodou a dusíme asi 15 minut.
K zelenině přidáme pohanku, osolíme, ochutíme mletou paprikou, muškátovým oříškem a polovinou posekaných mátových lístků. Přimí-cháme kukuřici, polovinu sýru a zamícháme.Rizoto prohřejeme, rozdělíme na talíře, posypeme zbytkem sýra a ozdobíme lístky máty.


Zelenina na pánvi s `volským okem`

150 g pohanky lámanky, 500 g cuket, 1 porek, 2 červené papriky, 2 polévkové lžíce másla nebo rostlinného tuku, sůl, pepř, 1 polévková lžíce rajčatového protlaku, 1/2 l zeleninového vývaru, 100 ml smetany ke šlehání, 8 polévkových lžic sterilované kukuřice, 4 vejce, 2 polévkové lžíce rostlinného oleje, 1 svazek pažitky.

Pohanku upravíme obvyklým způsobem. Zeleninu důkladně očistímea opereme. Cuketu nakrájíme na proužky, porek na kolečka a papriky na kostičky. Na horkém tuku vše přibližně 10 minut podusíme. Okořeníme pepřem, osolíme a vmícháme rajčatový protlak. Potom podlijeme zeleninovým vývarem a smetanou.
Na rozpáleném oleji usmažíme tzv. volská oka (sázená vejce) a osolíme je. Pažitku drobně nakrájíme. Zeleninu dochutíme, přimícháme pohanku, kukuřici obložíme volskými oky a posypeme pažitkou. Podáváme s pohankovým nebo sojovým pečivem.


Pohankové kari

Kuřecí prsa, kari koření, sterilovaný hrášek, sterilovaná kukuřice, 3 velké cibule, 3 stroužky česneku, květák, bílá ředkev, zelená paprika, máslo nebo rostlinný olej, sůl, pepř, sušená mletá červená papriku pálivá i nepálivá, 1/2 kg pohanky lámanky, olej, 1 malá cibulka, 5 hřebíčků (koření), sůl.

Nejprve se budeme zabývat pohankou. Cibulku oloupeme a napícháme do ní hřebíček. Do dvoulitrového hrnce dáme asi na 10 až 15 minut vařit 1 l vody s trochou soli a také s cibulkou. Vodu odstavíme z plotny a vsypeme do ní pohanku. Na hrnec dáme pokličku a zabalíme ho do novin, utěrek a dáme pod peřinu. V žádném případě pohanku nevaříme!
Na vyšší pánev vlijeme olej a necháme rozpálit. Přidáme na velice tenká kolečka nakrájenou cibuli, osmahneme pouze do sklovata. Potom drobně nakrájíme a osolíme maso. Lehce osmahneme a přidáme kari, papriku, pepř, zeleninu a na mírném ohni podusíme, až maso změkne. Pokud máme zeleninu čerstvou, podusíme maso s kořením a v konečné fázi přidáme jemně nakrájenou zeleninu. Samozřejmě nezapomeneme od samotného počátku podlévat maso vodou. Nakonec kari dochutíme a podáváme s pohankou, která je již jistě měkká.


Plněná kapusta

400 g kuřecího masa (může být i kachní), 200 g pohanky lámanky, 2 cibule, sůl, mletý pepř, středně velká kapusta, 50 g sádla, masový vývar, 1 vejce.

Kuřecí maso s 1 cibulí pomeleme, osolíme, popepříme, promícháme s vejcem a pohankou. Z kapusty odstraníme vrchní listy a hlávku spaříme ve vřící vodě. Když vychladne, rozvineme listy tak, abychom je z hlávky nevylomili. Středové listy vytrhneme a připravenou směsí plníme kapustu tak, že postupně přikládáme jednotlivé listy do původního stavu a mezi ně dáváme náplň. Když jsou všechny listy svinuté, kapustu ovážeme, aby se nerozpadla a náplň nevytékala. Nadrobno pokrájenou druhou cibuli osmažíme na sádle, zalijeme horkým masovým vývarem, vložíme kapustu a přikrytou dusíme v troubě na mírném ohni asi 2 hodiny.


Pohanka s uzeným masem

Uzené maso, pohanka lámanka, sůl.

Uzené a uvařené maso podáváme s pohankou. Pohanku připravíme obvyklým způsobem.


Pohanka se sojovým masem

1/2 kg pohanky lámanky, sojová omáčka, 2 sáčky zeleniny (mražená asijská směs), kuřecí bujón, 2 zelené papriky, koření, 1 velká červená paprika, kečup (pikantní), 2 velké cibule, sůl, 3 stroužky česneku, 1 balíček sojového granulátu, uvařené nebo sterilované bílé fazolky, olivový olej, bílá cukyna, mletý pepř, sterilované žampiony, mletá červená paprika (pálivá a nepálivá), máslo nebo rostlinný tuk.

Pohanku vsypeme do ještě horké předem uvařené a osolené vody. Zabalíme opět do novin a dáme pod peřinu.
Na pánev nalijeme olej a přidáme velice jemně nakrájenou cibuli. Upravíme do sklovata, přidáme sůl, koření, ostatní zeleninu, trochu kečupu. Chvilku smažíme, pak podlejeme vodou a chvíli podusíme.
Mezitím do vroucí vody dáme kuřecí bujon, sojovou omáčku a sojový granulát. Stáhneme z plotny a necháme nabobtnat. Potom soju a zeleninovou směs smícháme dohromady a podáváme k pohance.


Pohanková prokládaná vepřová

600 g vepřové plece, sůl, mletý pepř, mletá červená paprika, 4 cibule, 100 g uzené slaniny, předem připravená pohanka lámanka, masový vývar, kyselé zelí.

Maso nakrájíme na tenké řízky, naklepeme, osolíme, okořeníme dle chuti, poprášíme mletou červenou paprikou. Očištěnou cibuli pokrájíme na tenká kolečka a pokládáme do ohnivzdorné mísy společně s připravenými řízky, plátky uzené slaniny a pohankou. Podlijeme masovým vývarem a dusíme přikryté v troubě. Podáváme s kyselým zelím.


Pohanková kaše s čočkou

500 g pohanky, 250 g čočky, 2 velké cibule, 4 stroužky česneku, 12 hřebíčků, 1/2 lžičky skořice, 1/2 lžičky kari koření, 250 g másla.

Umytou pohanku zalijeme horkou vodou a necháme nabobtnat. Ve druhém hrnci máčíme čočku (několik hodin). Zvlášť usmažíme na másle cibuli, česnek, hřebíčky se skořicí. Přidáme čočku a kari koření. Společně pak dusíme. Když je čočka napůl podušená, přidáme nabobtnalou pohanku, promísíme a dáme do trouby zapéct (plech vymažeme máslem). Po zapečení je to vynikající pochoutka, která uspokojí i náročné labužníky. Podáváme se škvařenou cibulkou a slaninou.


Pohanková pizza I

1 kelímek bílého jogurtu, 1 kelímek pohankové mouky, 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva, koření na pizzu, oregano, sůl, čerstvá zelenina ( cibule, rajčata, papriky, okurky apod.) , tvrdý sýr, sýr niva nebo jakýkoliv sýr na pizzu.

Jogurt a mouku smícháme v těsto, přidáme sůl a dáme na vymazaný plech. Upečeme. Pak poklademe zeleninu, sýr a koření. Zapečeme.


Pohanková pizza II

200 g mouky polohrubé, 100 g mouky pohankové, 3/4 čajové lžičky soli, 20 g tuku, 20 g droždí, asi 2 dcl mléka napůl zředěného s vodou, 200 g rajčat, 20 g žampionů, sůl, pepř, 200 g strouhaného sýra, oregano, olej, tuk na vymaštění plechu.

Droždí rozpustíme ve vlažném mléce s trochou cukru a necháme vykynout. Na vál prosijeme mouku se solí, uprostřed uděláme důlek a dáme do něho změklý nebo rozpuštěný tuk a kvásek. Spojíme a rukama dobře prohněteme na hladké vláčné těsto. Přikryté necháme v teple vykynout.
Do kulata vytvarované těsto dáme na vymaštěný plech (můžeme potřít mírnou vrstvou kečupu) a pokládáme na kolečka nakrájená rajčata, očištěné a nadrobno nakrájené houby, které osolíme a opepříme. Pizzu vložíme do předehřáté trouby a pečeme 15 minut. Po této době ji vyjmeme a posypeme oreganem a strouhaným sýrem, vložíme znovu do trouby a dopékáme asi 10 minut.


Zapékaná pohanka se zeleninou

1/2 kg pohanky lámanky, sáček mražené zeleniny ( kukuřice, hrášek, mrkev, květák, cibule apod.), sůl, směs koření, tvrdý sýr, trochu oleje.

Zeleninu na pánvi lehce osmahneme a smícháme s již připravenou pohankou. Dáme na pekáč. Osolíme. Posypeme kořením a nastrouhaným sýrem. Zapečeme.


Pohanka se slaninou po frenštátsku

300 g pohanky, 150 g uzené slaniny, 3 polévkové lžíce vepřového sádla, brynza, 1 červená cibule, sůl, pepř.

Pohanku spaříme slanou vodou, opepříme, ochutíme a necháme pod utěrkou nabobtnat. Při podávání přidáme brynzu a polijeme na slanině zpěněnou cibulí.


Plněné telecí maso

600 - 800 g telecího masa (kotlety bez kosti nebo stehno), 40 g oleje, 2 cibule, 2 zelené papriky, 4 rajčata, zelená kadeřavá petrželka na ozdobení.
Nádivka:
6 polévkových lžic oleje, 150 g žampiónů, 1 kapie, zelená petrželka, sůl, 50 g pohanky lámanky předem připravené.

Maso nařízneme nožem a naplníme nádivkou, svážeme nití a opražíme ze všech stran na oleji. Osolíme, přidáme na kolečka nakrájenou cibuli a zelené papriky, podlijeme a přikryté podusíme téměř do měkka. Pak přidáme nakrájená rajčata a přikryté dopečeme. Ozdobíme zelenou petrželkou.
Příprava nádivky:
Na oleji opražíme nakrájené žampiony, přidáme nadrobno nakrájenou kapii a zelenou petrželku. Osolíme a podusíme do měkka. Poté vmícháme pohanku.


Pečené kuře plněné pohankou

1 kuře, 1 cibule, 3 plátky slaniny (asi 200 g), 1 větší cibule, zeleninová směs, 2 stroužky česneku, rohlík, 1 vejce, sůl, vegeta či jiné koření podle chuti, pohanka lámanka.

Příprava náplně:
Do 1 litru uvařené vody přidáme pohanku a necháme zhoustnout. Potom přidáme vejce, zeleninu, prolisovaný česnek, rohlík namočený v mléce a vše ochutíme. Směsí naplníme kuře, podložíme slaninou a upečeme. Vhodnou přílohou je dušená pohanka a syrová zelenina.


Pečené kuře plněné pohankou se zeleninou

1 kuře, 1 cibule, máslo, olej, sůl.
Náplň:
1 hrnek pohanky, 1 větší cibule, 1 - 2 papriky, sterilizovaný hrášek, 2 stroužky česneku, 1 rohlík, 1 vejce, sůl, vegeta.

Kuře prosolíme, pod něj dáme slaninu a na kolečka nakrájenou cibuli.
Nádivka:
Na ohni přihřejeme pohanku s asi 1 dcl vody. Když zhoustne, přidáme vejce, pokrájenou cibuli, papriku, hrášek, prolisovaný česnek, rohlík rozmočený v mléce nebo ve vodě, ochutíme vegetou a solí, vše smícháme a kuře naplníme. Pečeme asi 1 - 1 1/2 hodiny.Přílohy: Chléb nebo houskové knedlíky.


Kuře plněné pohankovou nádivkou

1 kuře, sůl, mletý pepř.
Nádivka:
Hrnek pohanky, 2 cibule, 40 g prorostlé slaniny, 20 g másla, 300 g hub, sůl, srdce, játra, mletý pepř, rohlík, 1 polévková lžíce sekané petrželky, 20 g rozehřátého másla, 1/8 l bílého vína, 1/8 l sladké smetany.

Kuře zevnitř omyjeme a osušíme. Osolíme ho a opepříme.
Nádivka:
Nadrobno pokrájenou cibuli a slaninu dusíme na másle, přidáme očištěné nakrájené houby, vnitřnosti a trochu podusíme. Šťávu z hub slijeme a odložíme na omáčku. Pohanku, která byla předem namočená v 1 dl vody, přihřejeme, až zhoustne. Pohanku smícháme s vnitřnostmi, petrželkou, rohlíkem namočeným v mléce a osolíme. Směsí naplníme kuře a otvor uzavřeme (zašijeme). Kuře vložíme na pekáč a potřeme rozehřátým máslem. Pečeme v předehřáté troubě asi 60 až 90 minut při teplotě 200 - 225 stupňů. Po 20 minutách přidáme víno, šťávu z hub, popřípadě zbytek nádivky. Nakonec vmícháme smetanu. Podáváme s houskovým knedlíkem.


Mlynářské kašoto

250 g pohanky, 0,5 l vody, 350 g kuřecího nebo vepřového masa, 1 cibule, 1 paprika, sůl, vegeta, sojová omáčka, rostlinný olej.

Na oleji lehce osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli s kousky masa. Potom přelijeme vodou a podusíme do měkka s kousky papriky, posolíme, ochutíme vegetou a sojovou omáčkou a smícháme s pohankou (viz. Pohanková kaše slaná I.). Přidáme sterilovaný hrášek.


Pohanka a kroupy s houbami

100 g krup, 200 g pohanky lámanky, 1 cibule, 40 g tuku, 10 g sušených hub, kari koření, sůl, petrželová nať.

Propláchnuté kroupy uvaříme, zvlášť usušené houby namočíme do vody. Cibuli nakrájíme, osmažíme na tuku, přidáme namočené nakrájené houby a krátce podusíme. Dochutíme kari kořením, přidáme kroupy a upravenou pohanku i pokrájenou petrželovou nať. Podle chuti osolíme. Podáváme se salátem z čerstvé zeleniny.
Do připravené studené pohanky vmícháme kukuřici, hrášek, mrkev a majonézu. Osolíme, dochutíme, zamícháme a necháme vychladnout.


Plněné tykve

100 g vepřového masa, 200 g pohanky lámanky, 6 stroužků česneku, mletý černý pepř, 1 vejce, mletá červená paprika, 100 g uzeného sýra.

Mladou tykev oloupeme, rozkrojíme podélně na dvě poloviny a část vnitřní dužniny s jádřincem odstraníme. Osolíme a naplníme náplní, kterou připravíme z pomletého vepřového masa, pohanky, utřeného česneku, mletého černého pepře a mleté papriky. Naplněnou tykev pokrájíme na měsíčky a na každý položíme plátek uzeného sýra. Uložíme do pekáče, podlijeme a upečeme ve vyhřáté troubě.


Sekaná paní mlynářky

200 g pohanky lámanky, 400 g hovězího nebo vepřového masa (plec), 2 cibule, 4 stroužky česneku, 2 vejce, 40 g oleje, majoránka, pepř, sůl.

Do osolené vroucí vody vsypeme pohanku lámanku a necháme odstát až do vychladnutí. Maso s cibulí jemně umeleme. V míse vypracujeme z naměklé pohanky, mletého masa, vajec, česneku, cibule a koření těsto, ze kterého utvoříme velkou šišku. Pečeme v předehřáté troubě dozlatova a podléváme okořeněnou vodou s olejem. Jako přílohu podáváme pohanku se zeleninovou oblohou.


Žampionové kašoto

300 g pohanky lámanky, 200 g žampionů, 1 cibule, 1 polévková lžíce sádla, 1 čajová lžíce mleté červené papriky, 2 mrkve, 1/4 celeru, mletý černý pepř, sůl.

Připravíme si obvyklým způsobem pohanku ( do předem uvařené a osolené vody vsypeme pohanku a zabalenou do deky necháme pod peřinou dojít).
Na sádle podusíme cibuli, žampiony, přidáme 1 čajovou lžičku mleté červené papriky, očištěnou a pokrájenou mrkev a celer. Okořeníme mletým černým pepřem, osolíme, zalijeme vodou nebo masovým vývarem a přikryté podusíme v troubě do měkka. Nakonec smícháme s pohankou.


Bačův šleh

8 dl vody, 400 g lámanky, 200 g brynzy, 4 stroužky česneku, 20 g másla, sůl, pažitka.

Do vroucí osolené vody nasypeme pohanku a na 15 minut necháme pod pokličkou naměknout. Pak vmícháme brynzu s máslem a prolisovaný česnek. Zdobíme pažitkou, podáváme s chlebem.


Pohanka s brynzou a česnekem

150 g pohanky, 3 dl vody, 200 g brynzy nebo měkkého tvarohu, 1 - 2 stroužky česneku, sůl, petrželová nať.

Obvyklým způsobem připravíme pohanku. Rozpustíme tuk a přidáme brynzu nebo tvaroh, a až se začne srážet, tak jej odstavíme. Po odstavení vmícháme česnek se solí. Jednotlivé porce posypeme petrželovou natí a podáváme.


Pohanka se slaninou na maďarský způsob

300 g pohanky, 150 g uzené slaniny, 3 lžíce oleje, 1 červená cibule, sůl, mleté černé koření, bobkový list.

Pohanku spaříme slanou vodou a necháme nabobtnat. Nakrájenou cibuli na oleji zpěníme dozlatova. Přimícháme nabobtnanou pohanku a ochutíme bobkovým listem a mletým černým kořením. Před servírováním polijeme osmahlou slaninou.


Drůbeží maso na pohance a kukuřici

600 g masa z kuřecích prsou, 1 malá cibule, 3 polévkové lžíce oleje, 1 stroužek česneku, sůl, mletý pepř, drůbeží vývar, 400 g sterilované kukuřice, 200 g pohanky lámanky připravené k jídlu, 2 dl bílého jogurtu.

Maso z kuřecích prsou nakrájíme na nudličky, nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme utřený česnek a nakrájené maso, ze všech stran opečeme, osolíme, opepříme, podlijeme drůbežím vývarem a přiklopené podusíme do měkka. Sterilovanou kukuřici ohřejeme, přidáme pohanku lámanku. Podušené maso a promícháme do měkka s bílým jogurtem. Hotové jídlo posypeme zelenou petrželkou posekanou nadrobno.


Kontrabáš

400 g uzeného masa, 400 g lámanky, 8 dl vody, 4 plátky slaniny, zelenina (paprika, rajče, ředkev), pepř, cibule, sůl, 1 větší brambor.

Uzené maso a brambor uvaříme a zchladlé pokrájíme na kostičky. Do vroucí osolené vody vsypeme pohanku a necháme naměknout. Pak ope- příme a podle chuti okořeníme, ozdobíme zeleninou.
Při podávání přidáme uzené maso a polijeme vysmaženou cibulkou se slaninou.


Šohajův táč

300 g lámanky, 6 rajčat, 2 velké cibule, 2 papriky, 1 vejce, strouhaný sýr, sůl.

Zeleninu nakrájíme na kousky. Do vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče nasypeme lámanku a vrstvíme s rajčaty, paprikou a cibulí. Zalijeme osolenou a okořeněnou vodou a rozšlehaným vejcem. Pečeme 30 minut. Před vyjmutím z trouby a podáváním posypeme strouhaným sýrem a mletou paprikou.


Pohanka v mléce

250 g pohanky, 0,5 l vody, sůl, mléko nebo škvařená slanina.

Vodu s pohankou uvedeme do varu, posolíme a necháme zhoustnout. Po zhoustnutí se může nechat pohanka vychladnout, nebo se podává horká - zalitá mlékem nebo se škvařenou slaninou.


Míchaný zeleninový salát s pohankou

250 g rajčat, 50 g bílého zelí, 100 g červeného zelí, 1 cibuli, 2 vejce, 1/2 citronu, 2 polévkové lžíce sojové majonézy, 1 polévková lžíce hořčice, zelená petrželka, mletý pepř, 50 g standardně připravené pohanky lámanky nebo kroupy.

Rajčata nakrájíme na plátky, bílé a červené zelí na tenké nudličky. Cibuli nasekáme nadrobno, vejce, uvařená natvrdo, nakrájíme na osminky. Z citronové šťávy, majonézy, hořčice a nadrobno nasekané petrželky si vytvoříme zálivku. Přidáme mletý pepř. Zeleninu a pohanku rozložíme na plytký talíř a zalijeme zálivkou.


Pohankový salát

1/4 l hrneček pohanky lámanky, sojóvá majonéza, sterilovaný hrášek, sterilovaná kukuřice, sterilovaná mrkev, sůl.

Do připravené studené pohanky vmícháme kukuřici, hrášek, mrkev a majonézu. Osolíme, dochutíme zamícháme a necháme vychladnout.


Pohanka jako sladká kaše

250 g pohanky, 0,5 l mléka.

Pohanku s mlékem uvedeme do varu, osolíme, přisladíme, uzavřený hrnec zabalíme do utěrky a pohanku necháme dojít. Změklou pohanku podáváme politou máslem, pocukrujeme a jinak dochutíme.


Pohankový nákyp s jablky a švestkami nebo jiným ovocem

200 g pohanky, 200 g jablek, švestek atd., 120 g másla.

Umytou a nabobtnanou pohanku dáme do mísy vymastěné máslem. Pohanku vrstvíme v tenčích vrstvách spolu s ovocem ochuceným např. cukrem, skořicí, vanil. cukrem. Poslední vrstvu ponecháme z pohanky, tu polijeme máslem a dáme do trouby zapéct.


Mlynářské knedlíky se švestkami

250 g tvarohu, 1 vejce, 180 g pohankové krupice, ovoce, cukr.

Krupici, tvaroh a vejce spojíme v těsto. Děláme z něj knedlíky, které plní-me švestkami, jahodami či jiným ovocem podle chuti. Podáváme posypané cukrem a tvarohem, případně skořicí či kakaem.


Pomazánky Strana 1 2 3

 

Tvarohová pomazánka se šunkou a vejcem

250 g měkkého tvarohu, 50 g šunky, 1 vejce natvrdo, cibule, sladkokyselá okurka, 2 lžíce kečupu, 6 polévkových lžic mléka sůl, polévková lžíce pohankové mouky.

Tvaroh ušleháme s mlékem a kečupem, přidáme nadrobno nakrájené vejce, šunku, cibuli a okurku. Vmícháme pohankovou mouku a osolíme.


Tvarohová pomazánka s pohankou

250 g měkkého tvarohu, 1/2 cibule, 1dl šlehačky, 2 lžíce mléka, 1 lžíce olivového oleje, 1 polévková lžíce pohankové mouky.

Tvaroh ušleháme s mlékem, osolíme přidáme strouhanou cibuli, kečup, mouku a promícháme. (Podle chuti můžeme přidat koření, např. oregano.)


Tvarohová pomazánka s vejcem a pažitkou

250 g měkkého tvarohu, 5 polévkových lžic mléka, 1 polévková lžíce pohankové mouky, 1 vejce natvrdo, pažitka, sůl.

Tvaroh ušleháme s mlékem a žloutkem, přidáme posekané bílky, mouku a pažitku, posolíme a promícháme.


Tvarohová pomazánka s paprikami a rajčaty

250 g měkkého tvarohu, 100g rajčat, 100 g paprik, 150 g majolky, 50 g pohankové mouky, cukr, sůl, citronová šťáva.

Tvaroh ušleháme, osolíme, osladíme a ochutíme citronovou šťávou. Přidáme majolku, pohankovou mouku, na kostičky nakrájenou papriku a rajčata.


Tvarohová pomazánka s nivou

250 g měkkého tvarohu, 20 g nivy, 5 - 6 polévkových lžic smetany, 2 polévkové lžíce sekaných vlašských ořechů, 1 - 2 polévkové lžíce pohankové mouky, petrželka.

Tvaroh ušleháme se smetanou do pěny, přidáme strouhanou nivu, ořechy, pohankovou mouku, nasekanou petrželku a dobře promícháme.


Pivní tvarohová pomazánka

250 g měkkého tvarohu, 115 g másla, 1 cibule, 2 sterilované feferonky, 1 dl světlého piva, drcený kmín, mletá paprika, sůl, 1 polévková lžíce pohankové mouky.

Tvaroh ušleháme s máslem a pivem, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a feferonky, pohankovou mouku, osolíme, ochutíme kmínem i paprikou a promícháme.

Zeleninový tvaroh

250 g měkkého tvarohu, 50 g celeru, 50 g karotky, 50 g rajčat, 20 g křenu, 1 dcl šlehačky, pažitka, sůl, 1 polévková lžíce olivového oleje, 1 polévková lžíce pohankové mouky.

Karotku, křen, celer jemně nastrouháme, přidáme oloupaná a nadrobno nakrájená rajčata, tvaroh, mouku a olej. Osolíme, ochutíme citronovou šťávou a vmícháme nasekanou pažitku. Nakonec zlehčíme šlehačkou.


Brynzová pomazánka

250 g brynzy, 2 polévkové lžíce pohankové mouky, 7 polévkových lžic smetany, 3 rajčata, 1 cibule, 2 papriky, 1 svazek ředkviček, mletá paprika, sůl.

Brynzu ušleháme se smetanou a pohankovou moukou, přidáme nadrobno nakrájená rajčata, papriky a cibuli. Osolíme, ochutíme mletou paprikou a promícháme.


Sardinková pomazánka

1 krabička sardinek, 60 g másla, 2 polévkové lžíce pohankové mouky, 1 cibule, 1 polévková lžíce hořčice, 1 vejce uvařené natrvrdo, sůl, citronová šťáva, nadrobno nasekaná pažitka.

Sardinky rozmačkáme, utřeme s máslem a pohankovou moukou. Přidáme jemně nakrájenou cibuli s vejcem a hořčicí. Osolíme, přidáme pár kapek citronové šťávy a pažitku.


Pohanková pomazánka s vejci

250 g předem upravené pohanky lámanky, 3 polévkové lžíce oleje, 1 sladkokyselá okurka, 3 vejce natvrdo, 50 g pomazánkového másla, 1 polévková lžíce strouhaného uzeného sýra, sůl, citronová šťáva.

Do pohanky přidáme nadrobno nakrájenou okurku a vejce. Vše utřeme s máslem. Přilijeme olej a citronovou šťávu. Přidáme strouhaný sýr a dobře promícháme.


Pomazánka se strouhaným sýrem

4 vejce natvrdo, 100 g másla, 50 g strouhaného sýra, 1 polévková lžička pohankové krupice, sůl, citronová šťáva.

Žloutky a pohankovou krupici utřeme s máslem, přidáme strouhaný sýr a nasekané bílky. Osolíme, ochutíme citronovou šťávou a promícháme.


Čočková pomazánka s pohankovou moukou

200 g čočky, 100 g másla, 1 cibule, 1 polévkové lžíce pohankové mouky, 2 stroužky česneku, 1 polévková lžíce sojové omáčky, bobkový list, sůl.

Čočku uvaříme s bobkovým listem, necháme vychladnout a umeleme. Přidáme máslo a nadrobno nakrájenou cibuli, pohankovou mouku, prolisovaný česnek, sojovou omáčku a promícháme.


Pestrá pohanková pomazánka

100 g nivy, 100 g pohanky lámanky, 50 g majolky, 100 g šunky, 1 sladkokyselá okurka, 1/2 cibule, nasekaná pažitka.

Nivu rozdrobíme, smícháme s předem upravenou pohankou, přidáme nadrobno nakrájenou šunku, okurku, majolku. Pomícháme.


Pohankovo-celerová pomazánka

100 g celeru, 100 g předem upravené pohanky, 100 g majolky, cukr, sůl citronová šťáva.

Jemně nastrouhaný celer zakapeme citronovou šťávou, osolíme, osladíme a promícháme s pohankou a majolkou.


Drožďová pomazánka s cibulí

50 g droždí, 1 vejce, 20 g másla, 1/2 cibule, 3 polévkové lžíce mléka, 1 polévková lžíce pohankové mouky, pažitka, sůl.

Na másle zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme droždí, osmažíme, zalijeme mlékem a rozšleháme. Přidáme pohankovou mouku, vejce a nasekanou pažitku. Osolíme, promícháme.


Pohanková pomazánka s jogurtem

150 g pohanky lámanky, 100 g másla, 1 polévková lžíce hořčice, 1 tavený sýr, 1 cibule, 1/2 jogurtu, petrželka, sůl, pepř.

Do upravené pohanky přidáme máslo, hořčici, tavený sýr, nadrobno nakrájenou cibuli, jogurt a nasekanou petrželku. Osolíme, opepříme a dobře promícháme.


Pečivo Strana 1 2

 

Chlebovníky

1 kg pohankové mouky, 200g režné mouky, kvásek nebo droždí, rostlinný tuk dle potřeby (2 - 3 polévkové lžičky), sůl, mléko nebo voda.
Na posypání:
Můžeme použít pohankovou krupici, ovesné vločky, lisované obilí, sezamová semínka, mák, kmín, či jiné koření, a sůl.

Mouku smícháme se solí, kváskem, mlékem, tukem a necháme vykynout. Potom utvoříme chlebovníky, posypeme je a dáme na vymaštěný plech. Pečeme přibližně při teplotě 230 stupňů zhruba 15 minut.


Škvarkový pohančák

250 g pohankové mouky, 250 g hladké mouky, 200 g škvarek, 1/2 polévkové lžíce tuku, 20 g droždí, 2 žloutky, 1 dl smetany, mléko, sůl.

Droždí necháme vykynout v troše mléka. Smícháme mouku s tukem, žloutky, smetanou, solí a vykynutým kváskem. Dobře propracujeme. Rozválíme, potřeme rozemletými škvarky a poskládáme. Postup opakujeme třikrát. Po 25 minutách znovu rozválíme, skroutíme na podélný bochník, položíme na vymaštěný plech a znovu necháme 25 minut stát. Potřeme žloutkem a pečeme asi hodinu.


Máslové pagáče

250 g pohankové mouky, 200 g hladké mouky, 300 g másla, 1 žloutek, 5 g droždí, mléko, smetana, 2 vejce na pomazání.

Mouku smícháme s máslem, přidáme žloutek, droždí rozmíchané v polévkové lžíci mléka, sůl a trochu smetany. Dobře smícháme a necháme v chladu odstát. Rozválíme, potřeme vejcem, přeložíme na třikrát a dáme do chladu. Po čtvrthodině opakujeme rozvalování, natírání vejcem, překládání. Potom rozválíme a potřeme vejcem. Když uschne, znovu potřeme vejcem a upečeme v horké troubě.


Slané preclíky

250 g pohankové mouky, 250 g hladké mouky, 100 g másla, sůl, smetana, 1 vejce.

Mouku zpracujeme s máslem, solí a trochou smetany. Uválíme tenké válečky a vytvarujeme preclíky. Potřeme žloutkem a upečeme dorůžova. Smícháme trochu mouky, soli a vody, touto směsí postříkáme preclíčky, dáme na vymaštěný plech a na pár minut vložíme do předehřáté trouby.


Domácí pohankový chléb s pohankou

1,5 kg pohankové mouky, 1,5 kg hladké mouky, 4 dl vody, 20 g droždí, 6 uvařených pomačkaných brambor, sůl, kmín.

Mouku smícháme dohromady a 500 g mouky smícháme s 4 dl vlažné vody, do které jsme přidali droždí. Přikryté utěrkou necháme na teplém místě vykynout. Po vykynutí přidáme uvařené brambory. Hrstku soli smícháme s 2,5 kg mouky, kváskem a takovým množstvím vody (ve které jsme před tím vařili kmín), abychom dostali dost tuhé těsto. Vypracujeme dohladka, aby se těsto nelepilo na nádobu ani na ruce. Necháme kynout, potom vytvarujeme bochníky, vložíme do slaměných košíků, vyložených pomoučenou utěrkou. Když vykyne, upečeme je.


Domácí chléb

2 kg pohankové mouky, sůl, kmín, 5 brambor uvařených ve slupce, 50 g droždí, 2 dl mléka ( podle potřeby více), cukr, kvásek, sádlo na vymazání.

Všechny suroviny musí mít pokojovou teplotu. Vypracujeme těsto z mouky, oloupaných a nastrouhaných brambor, solí, kmínu a z droždí, které jsme nechali vykynout v oslazeném mléce. Těsto propracováváme minimálně 15 minut a podle potřeby přidáváme vodu nebo mléko tak, aby se oddělávalo od nádoby. Zpracované těsto necháme vykynout zhruba 60 minut. Potom ho opět zlehka propracujeme a dáme na sádlem vymaštěný plechnebo pekáč. Potřeme vodou a vložíme do vyhřáté trouby, do které dáme zvlášť nádobu s vodou, aby chléb po dobu pečení nevysychal. Pečeme 60 minut a upečený chléb po vyndání z trouby pomažeme.


Loupané rohlíčky

25 dkg pohankové mouky, 25 dkg hrubé mouky, 6 dkg cukru (můžeme nahradit medem), 4 dkg kvasnic, 1/4 l mléka, 12 dkg másla, 2 žloutky, 1 polévková lžíce rumu, sůl, citronová kůra.
Náplň:
4 dkg mandlí, 4 dkg rozinek, 10 dkg hodně tvrdého másla.

Vypracujeme těsto, dáme vykynout. Potom vyválíme 5 mm tenkou placku, nakrájíme ji na obdélníčky, posypeme moukou a do každého vložíme hrozinky, nudličky mandlí a tenké plátky másla. Stočíme, necháme ještě vykynout a upečeme.


Škvarkové pagáčky

500 g hrubé mouky, 100 g pohankové mouky, 250 g škvarek, sůl, 40 g droždí, 0,25 l mléka, 1 lžička cukru, 30 g cukru, 30 g másla, 3 žloutky.

Mouku smícháme dohromady a část mouky zaděláme spolu s mletými škvarky a solí. Do druhé části mouky přidáme vykynutý kvásek, který připravíme z droždí, trošky mléka a cukru. Přidáme rozpuštěné máslo, žloutky, sůl, mléko. Těsto propracujeme a necháme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme, přeložíme škvarkovým těstem a spolu rozválíme na tenko. Přeložíme a necháme vykynout. Opět rozválíme. Postup několikrát opakujeme. Z připraveného těsta vykrajujeme kulaté pagáčky, které uložíme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme.


Pohankové slepovánky

240 g tuku, 240 g hladké mouky, 120 g mletých ořechů, 120 g moučkového cukru.
Náplň:
1 žloutek, 2 polévkové lžíce moučkového cukru, 4 polévkové lžíce povidel, citronová kůra, vanilka, 1 polévková lžíce rumu.

Těsto upravíme obvyklým způsobem, vyválíme plát a vykrajujeme tvary. Upečeme a slepujeme vláčnou povidlovou náplní. Potraviny pro náplň dáme do misky a dobře je rozmícháme.


Dobré rohlíky

500 g pohankové mouky, 500 g polohrubé mouky, 25 dkg másla, 2 polévkové lžíce cukru nebo med, 4 dkg másla, trochu mléka.

Zpracujeme těsto, necháme vykynout, rozválíme na obdélník a ten rozkrájíme na trojúhelníky. Stáčíme do tenkých rohlíků, potřeme žloutkem, sypeme solí a kmínem a zprudka upečeme.


Moučníky Strana 1 2 3 4 5 6

 

Vánoční pohanková štola

250 g pohankové mouky, 250 g hladké mouky, 50 g droždí, 250 ml mléka, 70 g cukru, 2 žloutky, 170 g rozpuštěného másla, 1/2 čajové lžičky soli, kůra z 1 citronu, 1/2 čajové lžičky skořice, 2 tlučené cípky badyánu, 10 strouhaných hořkých mandlí, 120 g krájených loupaných mandlí, 150 g rozinek, 60 g kandovaného ovoce, 50 g rozpuštěného másla, cukr na posypání.

Mouku, droždí, mléko, cukr, žloutky, rozpuštěné máslo, droždí, sůl, citronovou kůru, skořici, badyán, strouhané hořké mandle smícháme a zaděláme těsto. Přidáme loupané krájené mandle, rozinky, kandované ovoce a dáme kynout. Potom tvarujeme štolu a ještě jednou necháme vykynout. Upečenou, ještě teplou štolu potřeme rozpuštěným máslem a hodně pocukrujeme.


Tvarohová štola

200 g másla, 180 g cukru, 2 celá vejce, 1/2 čajové lžičky skořice, citronová kůra, 3 polévkové lžíce rumu, 250 g tvarohu, 250 g pohankové mouky, 250 g výběrové hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 100 g rozinek, 60 g loupaných krájených mandlí, 60 g kandovaného ovoce, 60 g rozpuštěného másla, vanilkový cukr na posypání.

Máslo utřeme do pěny a postupně do něj zašleháme vejce, cukr, skořici, citronovou kůru, rum, tvaroh. Mouku promícháme s práškem do pečiva, rozinkami, mandlemi a kandovaným ovocem. Přidáme k utřenému máslu. Vypracujeme hladké těsto, vytvarujeme štolu a na plechu vyloženém pečicím papírem ji zvolna upečeme. Ještě teplou ji ze všech stran potřeme máslem a silně pocukrujeme vanilkovým cukrem.


Věnečky a větrníky

250 ml vody, špetka soli, 80 g másla, 80 g hrubé mouky, 55 g pohankové mouky, 4 vejce, libovolný krém, rumová nebo karamelová poleva.

Vodu se špetkou soli a máslem přivedeme k varu, přisypáváme mouku a na mírném ohni stále mícháme, až se těsto spojí a přestane se lepit. Do vychládlého těsta postupně vmícháme vejce a dobře vypracujeme. Vložíme do sáčku s větší hvězdičkovou trubičkou a na vymaštěný plech vystříkáme požadované tvary, např. věnečky, větrníky, banánky nebo taky labutě. V předehřáté troubě, kterou při pečení zbytečně neotvíráme, je upečeme do červena. Vychladlé naplníme krémem, šlehačkou, atd. Nakonec polijeme polevou.


Pohankovo - krupicový pudink

125 g pohankové krupice, 400 ml mléka, 70 g másla, 3 žloutky, 125 g cukru, kůra z poloviny citronu, 3 bílky, čokoládová nebo ovocná poleva, nebo sirup.

Do mléka přidáme napěněné máslo, žloutky, cukr, citronovou kůru. Po uvaření vsypeme krupici, zamícháme, necháme chvíli odstát. Poté vmícháme sníh z bílků. Pudinkovou formu vymažeme máslem, vysypeme strouhankou, naplníme těstem, uzavřeme a pečeme 1 hodinu v mírně vyhřáté troubě. Hotový pudink podáváme teplý nebo studený, přelitý polevou.


Pohankový dort s borůvkami a se šlehačkou

4 vejce (žloutek oddělíme od bílku), 4 polévkové lžíce teplé vody, 215 g moučkové cukru, špetka soli, 50 g margarínu, 30 g instantního kakaa, 150 g pohankové mouky, 3 čajové lžičky prášku do pečiva, 400 g borůvek, 5 plátků bílé želatiny, 3/4 l smetany ke šlehání, 2 vanilkové cukry, 1 ztužovač šlehačky.

Ze žloutků, vody, 175 g cukru, soli, margarínu, sněhu z bílků, instantního kakaa, mouky a prášku do pečiva vypracujeme těsto. Dno dortové formy o průměru 26 cm vymastíme, naplníme těstem a pečeme v předehřáté troubě.
Vychladlý dort příčně rozkrojíme, 350 g borůvek smícháme s rozpuštěnou želatinou, 3/8 l smetany ušleháme s vanilkovým cukrem, lehce vmícháme do borůvek a naplníme dort. 3/8 smetany ušleháme s cukrem a ztužovačem a potřeme dort a ozdobíme ho 50 g borůvek. Alespoň 1 den necháme dort odležet v chladničce, aby se chuti lépe promíchaly. Pečeme asi 30 minut při teplotě 175 stupňů.


Bábovka s droždím I.

70 g másla, 2 vejce, 30 g droždí, 2 dl smetany, 100 g cukru, citronová kůra, vanilka, 300 g pohankové mouky, sůl, hrst oloupaných mandlí, máslo na formu.

Do vlažné smetany přidáme lžičku cukru, rozdrobíme droždí a necháme vzejít kvásek. Máslo utřeme s cukrem a vejci, přidáme citronovou kůru a vanilku. Pak přilijeme kvásek z droždí, postupně zamícháme osolenou mouku a vypracujeme těsto. Nakonec přimícháme mandle pokrájené na nudličky a těsto dáme do silně vymaštěné formy kynout. Po vykynutí zvolna upečeme.
Pozn.: Místo mandlí můžeme dát rumem navlhčené rozinky.


Kokosová bábovka

200 g Hery, 200 g cukru, 4 žloutky, 100 g kokosové moučky, 100 g hrubě nasekané hořké čokolády, kůra z 1/2 citronu, 150 g pohankové mouky, 50 g Solamylu, 1/2 prášku do pečiva, 4 bílky.

Heru utřeme do pěny s cukrem a se žloutky. Přidáme hrubě nasekanou hořkou čokoládu, kokosovou moučku a citronovou kůru. Mouku promícháme s kypřicím práškem a solamylem a po částech vmícháme do utřeného tuku spolu se sněhem ze 4 bílků. Zvolna upečeme ve větší, máslem vymazané a moukou či strouhankou vysypané formě.


Mramorová bábovka

4 vejce, 250 g pohankové mouky, 250 g cukru, 1 prášek do pečiva, kakao, 1/4 l smetany (nebo 1/8 oleje + 1/8 mléka).

Cukr a vejce ušleháme do pěny, přidáme smetanu nebo olej, mléko, mouku, kypřicí prášek a zamícháme. Vlijeme do tukem vymazané a strouhankou vysypané formy. 1/3 směsi odlejeme a přidáme do ní kakao. Tuto směs přidáme do zbytku ve formě. Dáme do předehřáté trouby a pečeme při 225 - 250 stupních asi 30 min.


Ananasová bábovka

200 g margarínu, 300 g moučkového cukru, 2 vanilkové cukry, špetka soli, 6 vajec, strouhaná citronová kůra, 450 g pohankové mouky, 3 čajové lžičky prášku do pečiva, 250 g ananasu (čerstvý nebo kompot), strouhanka na vysypání formy.

Margarín, cukr, vanilkový cukr, sůl, vejce, citronovou kůru a šťávu, mouku a prášek promícháme a vypracujeme těsto. Dobře okapané kousky ananasu obalíme v trošce mouky a přimícháme do těsta. Těsto dáme do vymazané a strouhankou vysypané bábovkové formy a pečeme v předehřáté formě 65 - 70 minut při teplotě 150 - 175 stupňů.


Bábovka s droždím II.

250 g pohankové mouky, 70 g másla, 70 g cukru, 1 - 2 žloutky, 1/8 l mléka, 20 g droždí, vanilka, citronová kůra, 1 polévková lžíce rumu, hrst rozinek, sůl.

Obvyklým způsobem připravíme kynuté těsto a necháme je zvolna kynout, ve vymaštěné bábovkové formě. Pečeme v mírně předehřáté troubě asi 30 minut.


Bábovka s citronovou polevou a pomerančovou kůrou

250 g másla nebo rostlinného tuku, 200 g cukru, špetka soli, 4 větší vejce, ostrouhaná kůra, z citronu, 200 g pohankové mouky, 100 g solamylu, 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva, 1 pomeranč, 2 polévkové lžíce citronové šťávy, 2 - 3 polévkové lžíce pomerančového likéru, 250 g práškového cukru, tuk a strouhanka do formy, špejlička.

Utřeme tuk, cukr a sůl do hustého krému, do kterého zašleháme vejce jedno po druhém. Přidáme citronovou a pomerančovou kůru. Potom smícháme pohankovou mouku, solamyl a prášek do pečiva. Vše rychle zapracujeme do připravené vaječné hmoty. Nachystáme si 12 plechových formiček o průměru 6 1/2 cm a obsahu 50 ml, které vymastíme a vysypeme strouhankou. Formičky naplníme do poloviny připraveným těstem, postavíme je na plech a pečeme je v předehřáté troubě asi při 200 stupních přibližně 20 minut. Upečené dortíky necháme ještě 5 - 10 minut ve formičkách a teprve pak je vyklopíme na drátěnou mřížku.Pomeranč důkladně omyjeme horkou vodou, osušíme a slupku okrájíme do tenkých hoblinek. Pak ho přepůlíme, vymačkáme a spolu s citronovou šťávou přecedíme přes sítko. Přidáme pomerančový likér. Dáme stranou 2 - 3 polévkové lžíce této směsi, zbytek třeme se 150 g práškového cukru do zhoustnutí. Upečené dortíky špejlí propícháme a pokapeme řídkou polevou. Necháme je vychladnout a polevu zaschnout. Odebranou šťávu utřeme se zbytkem práškového cukru do husté polevy, kterou pak dortíky potřeme. Na závěr posypeme hoblinkami pomerančové kůry.


Bábovky v mističkách

50 g másla, 250 g pohankové mouky, špetku soli, kůru z citronu, 1/2 l mléka, 4 větší vejce, tuk na vymazání formiček, práškový cukr.

Máslo necháme rozpustit. Mouku smícháme se solí a strouhanou citronovou kůrou, přidáme mléko s vejci a uhněteme hladké těsto. Potom vmícháme rozpuštěné máslo. Vymastíme asi 12 ohnivzdorných misek o obsahu 1/8 litru a jen do poloviny je naplníme těstem. Pečeme 40 - 50 minut v předehřáté troubě asi při 200 stupních.
Po dopečení necháme bábovičky ve vypnuté troubě 5 - 10 minut ještě odpočinout. Pak je buď ihned z formiček vyklopíme, nebo je v mističkách podáváme. Předtím je však posypeme práškovým cukrem. Velmi dobře k bábovičkám chutná višňový nebo borůvkový kompot.


Bábovka s čokoládovou polevou a višněmi

1 sklenici (720 ml) višní, 250 g změklého másla nebo rostlinného tuku, 250 g cukru, 3 polévkové lžíce rumu nebo citronové šťávy, 4 větší vejce, 375 g pohankové mouky, 1 prášek do pečiva, 1/2 čajové lžičky skořice, 150 g čokoládové polevy, tuk a strouhanku do formy.

Višně necháme na sítu okapat. Tuk, cukr a rum nebo citronovou šťávu třeme do zhoustnutí. Postupně zašleháváme vejce. Smícháme mouku s práškem do pečiva a skořicí, opatrně vmícháme do těsta. Polovinu připraveného těsta vlijeme do vymazané a strouhankou vysypané formy o průměru 24 cm (obsah 1 1/2 l). Na povrch rozdělíme višně, které zalijeme zbytkem těsta. Bábovku pak pečeme v troubě předehřáté na 175 stupňů přibližně 60 - 70 minut. Po vyjmutí z trouby ji necháme ještě nejméně 15 minut ve formě. Teprve potom ji vyklopíme a necháme vychladnout. Roztavíme čokoládovou polevu a bábovku potřeme.


Bábovka s rozinkami

500 g pohankové mouky, 25 g čerstvého droždí, 100 g cukru, 4 polévkové lžíce vlažného mléka, 50 g rozinek, 30 g studeného másla, 2 větší vejce, 4 polévkové lžíce kyselé smetany, špetka soli, mouka na poprášení pracovní desky.

Do mísy dáme 100 g mouky a uprostřed vyhloubíme důlek. Droždí rozdrobíme, přidáme 1/2 polévkové lžíce cukru, společně s vlažným mlékem vlijeme do důlku a smícháme s trochou mouky. Necháme na teplém místě kynout až se objem droždí s moukou zdvojnásobí.
Potom omyjeme a osušíme rozinky. Máslo nakrájené na lupínky, vejce, kyselou smetanu, sůl, zbytek cukru a rozinky přidáme ke zkynuté směsi a vše důkladně prohněteme. Mouku, kterou jsme si předtím odložili, používáme k podmoučení tak dlouho, až se těsto přestane lepit. Pak ho přeneseme do předehřáté mísy a zakryté necháme na teplém místě si 2 hodiny kynout. Zkynuté těsto znovu prohněteme a oddělíme si z něj kousek o velikosti pěsti. Z ostatního utvoříme kulatý bochník o průměru asi 25 cm a v jeho středu vyhloubíme důlek. Rozkvedláme vejce s 1 polévkovou lžící vody a těsto potřeme. Odložený kousek zformujeme do tvaru vajíčka a vložíme do důlku špičkou vzhůru. Znovu vše potřeme vajíčkem. Spodní díl těsta dokola několikrát nařízneme. Bochníček necháme ještě asi 10 minut kynout. Potom 30 minut pečeme na plechu v předehřáté troubě při 200 stupních. Asi 10 minut před dopečením koláč znovu potřeme vejcem a posypeme krystalovým cukrem.


Bábovka

375 g pohankové mouky, 125 g solamylu, 1 prášek do pečiva, 200 g cukru, špetka soli, 250 g másla nebo rostlinného tuku, 4 větší vejce, 150 ml mléka, 100 g mléčné čokolády, šťáva z jednoho pomeranče, 250 g práškového cukru, 4 polévkové lžíce citronové šťávy, 25 g pestrých cukrových perliček, tuk a strouhanka na formu. Pergamenový papír, popř. narozeninové svíčky.

Smícháme mouku, solamyl, prášek do pečiva a cukr. Potom přidáme sůl, strouhanou pomerančovou kůru, změklý tuk, vejce a mléko a vše vypracujeme v hladké těsto. Mléčnou čokoládu rozpustíme a stejnoměrně vmícháme do těsta. Bábovkovou formu o průměru 22 cm a obsahu 2 litry vymažeme a vysypeme strouhankou. Potom ji naplníme těstem a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 175 stupňů asi 70 minut. Asi 15 minut před dopečením zakryjeme povrch pergamenovým papírem. Ještě horkou bábovku postříkáme pomerančovou šťávou a necháme vychladnout. Mezitím dobře utřeme práškový cukr s citronovou šťávou. Touto polevou bábovku potřeme, posypeme pestrými cukrovými perličkami a necháme zaschnout.


Bábovka z pohankové krupice

200 g cukru, 200 g pohankové mouky, 300 g pohankové krupice, 3 žloutky, 1 hořčičná sklenice oleje, 1 prášek do pečiva, vanilkový cukr, trochu rumu, citronová kůra, 1/4 l vlažného mléka, 3 bílky.

Cukr a žloutky utřeme, postupně přidáváme olej, mouku, krupici, prášek do pečiva, vanilkový cukr, rum, citronovou kůru a vlažné mléko. Ze 3 bílků ušleháme sníh a opatrně vařechou vmícháme do směsi. Pečeme ve středně vyhřáté troubě ve vymazané a vysypané formě. Můžeme péci i na plechu jako řezy.


Banánový dezert

5 vajec, 400 g cukru, 250 g másla nebo hrnek oleje, 1 vanilkový cukr, 1 štamprle rumu, 2 - 3 banány, 500 g pohankové mouky, 1 1/2 prášku do pečiva, 3 hrsti ořechů, trochu kokosu, 2 - 3 banány nakrájené nebo naškrábané vidličkou.

Vejce, cukr, olej, vanilkový cukr, rum, 2 - 3 banány umixujeme. Dále si do mísy dáme mouku, prášek do pečiva, ořechy, kokos, 2 - 3 nakrájené nebo nastrouhané banány a smícháme. Přidáme umixovanou směs, slijeme dohromady a nalijeme na vymazaný a vysypaný vysoký plech. Pečeme v mírně předehřáté troubě.


Plněný makový koláč

250 g pohankové mouky, 180 g másla, 1 žloutek, 2 deci mléka, 20 g moučko-vého cukru.
Maková nádivka:
6 vajec, 200 g mletého cukru, 200 g mletého máku, 1 čajová lžička citronové šťávy, 30 g pohankové krupice.

Z hladké mouky, rozdrobeného másla, žloutku, mléka, moučkového cukru a soli utřeme těsto, které rozválíme na dva díly. Jeden uložíme na tukem vymazaný plech, potřeme nádivkou a přikryjeme druhým dílem. Upečeme ve vyhřáté troubě. Makovou nádivku vytvoříme utřením žloutků s mletým cukrem, přidáme mletý mák, citronovou šťávu a namočenou krupici. Nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků a promícháme. Koláč potřeme čokoládovým krémem a posypeme strouhaným kokosem nebo moučkovým cukrem.


Ovocný koláč

160 g pohankové mouky, 200 g cukru, 1 1/2 prášku do pečiva, 1/2 hořčičné sklínky (asi 1 deci) oleje, 2 celá vejce, citronová kůra, rozinky, ořechy, jakékoliv ovoce.
Posýpka:
Máslo, cukr, polohrubá mouka, 3/4 hořčičné sklínky mléka.

Mouku, cukr, prášek do pečiva, olej, vejce, citronovou kůru smícháme a vlijeme na vymazaný a vysypaný plech. Posypeme rozinkami, ořechy, ovocem a nakonec posýpkou a dáme péci do předehřáté trouby.


Rebarborový koláč s tvarohem

130 g pohankové mouky, 120 g hladké mouky, 120 g rostlinného tuku, špetka soli, trocha vody, 1/2 kg rebarbory, 1/4 kg tvarohu, 2 vejce, 150 g cukru, 30 g oříšků.

Obě mouky, tuk, sůl a vodu smícháme a vypracujeme hladké těsto. Dáme přes noc do chladničky. Dno vymazaného pekáče pokryjeme těstem a kousek oddělíme pro okraje. Těsto propícháme vidličkou a hned je dáme péct asi na 15 minut. Když vychladne, ze zbylého těsta uděláme okraj, těsto posypeme trochou strouhanky. Pak dáme rozkrájenou rebarboru s cukrem a pečeme 15 minut. Mezitím třeme žloutky s cukrem, přidáme jemně utřený tvaroh, ořechy a tuhý sníh. Nalijeme na rebarboru a upečeme.


Rebarborový koláč

180 g pohankové mouky, 15 g droždí, 30 g cukru, sůl, 100 ml mléka, 50 g másla, 1 žloutek.
Nádivka:
50 g másla, 150 g cukru, 1 žloutek, 250 g tvarohu, 1/2 vanilkového pudinku, 2 bílky, rebarbora, loupané pražené mandle.

Mouku, droždí, cukr, sůl, mléko, máslo a žloutek zaděláme v těsto. Vykynuté těsto vložíme na dno máslem vymazané a moukou vysypané dortové formy a ponecháme zvýšený okraj.
Nádivka:
Máslo utřeme s cukrem, žloutkem a tvarohem. Vmícháme vanilkový pudink a sníh z bílků. Tvaroh rozetřeme na těsto, pokryjeme ho podušenou a okapanou rebarborou a zvolna pečeme asi 1 hodinu. Teplý koláč posypeme loupanými praženými mandlemi a moučkovým cukrem.


Hruškový koláč

125 g másla, 100 g cukru, 3 vejce, citronová kůra, 100 g neloupaných mandlí, 50 g piškotů, 75 g pohankové mouky, 1/2 prášku do pečiva, mletá skořice, osminky oloupaných hrušek, 2 polévkové lžíce meruňkového džemu, 3 polévkové lžíce rumu, vanilkový cukr na posypání, loupané na plátky nakrájené mandle.

Máslo a cukr utřeme do pěny, postupně zašleháme vejce a citronovou kůru. Nastrouháme neloupané mandle a piškoty, přidáme mouku, prášek do pečiva a mletou skořici a promícháme s máslem. Těsto rozetřeme do máslem vymazané a moukou vysypané větší kulaté formy a poklademe osminkami oloupaných hrušek. Hrušky potřeme meruňkovým džemem promíchaným s rumem. Koláč posypeme loupanými mandlemi a velmi zvolna upečeme. Po vychladnutí posypeme vanilkovým cukrem.


Jablkový srnčí hřbet

3 žloutky, 250 g cukru, 140 g strouhaných jablk, 3 polévkové lžíce strouhanky, 80 g mletých ořechů, 3 polévkové lžíce pohankové mouky, 3 bílky, 1 polévkové lžíce kakaa, prášek do pečiva.

Žloutky s cukrem utřeme do pěny. Pak přidáme jablka a promícháme je se strouhankou. Přidáme ořechy, mouku, opatrně vmícháme sníh z bílků, lžíci kakaa a prášek do pečiva. Pečeme ve vymazaném a moukou vysypaném srnčím hřbetě.


Koláč s jablky a ořechy

300 g pohankové mouky, 150 g rostlinného másla, 2 vejce, 80 g jader vlašských ořechů, 600 g jablek, 2 odměrky cukru nebo kandisinu, šťáva z 1 citronu, špetka soli.

Mouku zpracujeme s tukem, žloutky a špetkou soli. Těsto necháme v chladu asi 15 minut odpočinout. Jablka omyjeme a vykrájíme jadřince. Ořechová jádra nasekáme nahrubo. Těsto vyválíme na tuhý plát a vyložíme jím koláčové formy (podle velikosti 2 - 3), hustě poklademe na plátky pokrájenými jablky a posypeme nasekanými ořechy. Pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut. Z bílků ušleháme sníh ve vodní lázni, do kterého zamícháme cukr nebo kandisin. Koláč tímto sněhem pokryjeme a v troubě zapečeme do zčervenání.


Kávové řezy

5 bílků, 125 g cukru, 5 žloutků, 2 polévkové lžíce rumu, 125 g loupaných mletých mandlí, 120 g pohankové mouky, 25 g maizeny.
Krém:
1/2 l mléka, 40 g maizeny, 3 polévkové lžíce cukru, 3 polévkové lžíce instantní kávy, 250 g másla, další 3 polévkové lžíce cukru, 3 polévkové lžíce rumu.
Ozdoba:
Zbytek krému, čokoládová a kávová zrna.

Do sněhu z bílků zašleháme cukr a vmícháme žloutky. Promícháme s rumem, loupanými mandlemi, moukou a maizenou. Těsto rozetřeme na vymaštěný a moukou vysypaný plech a zvolna upečeme. Vychladlé těsto rozkrojíme po délce na tři pruhy a spojíme je krémem. Ozdobíme zbytkem krému, čokoládovými a kávovými zrny.
Krém:
Z mléka, maizeny, cukru a instantní kávy uvaříme krém. Máslo a cukr utřeme do pěny a vmícháme do vychladlého krému rum.


Velikonoční zajíc

100 g másla, 50 g cukru, 100 g změklé čokolády, 4 žloutky, kůra z poloviny citronu, 120 g pohankové mouky, sníh ze 4 bílků, forma na zajíce.

Máslo utřeme do pěny, přidáme cukr, vmícháme čokoládu, žloutky, kůru z citronu, mouku, sníh z bílků. Těsto zvolna upečeme v menší, máslem vymazané a strouhankou vysypané formě.


Vánoční ryba

125 g másla, 100 g cukru, 2 celá vejce, 150 g medu, špetka soli, 1 čajová lžička perníkového koření, 100 ml smetany ke šlehání, 30 g droždí, 1 prášek do pečiva, 250 g pohankové mouky, 250 g sušených jemně pokrájených fíků, libovolná poleva nebo cukr na posypání, forma ve tvaru ryby.

Máslo utřeme s cukrem a vmícháme vejce, med, špetku soli a perníkové koření. Smetanu mírně ohřejeme, v jedné polovině rozmícháme droždí, ve druhé prášek do pečiva a vše přilijeme k utřenému máslu. Vmícháme mouku a fíky. Vlijeme do větší, máslem vymazané a moukou vysypané formy a zvolna upečeme. Vychladlou rybu polijeme libovolnou polevou nebo jen pocukrujeme.


Čokoládová roláda

5 žloutků, 5 polévkových lžic studené vody, 100 g cukru, 75 g pohankové mouky, 75 g polohrubé mouky, 5 bílků, pečicí papír.
Krém:
250 g másla, 3 žloutky, 70 g cukru, 150 g vlažné rozpuštěné čokolády, 3 polévkové lžíce koňaku nebo rumu, rybízová marmeláda.
Ozdoba:
Zbylý krém, loupané a sekané mandle.

Žloutky a studenou vodu ušleháme do husta. Zašleháme s cukrem a po částech vmícháme polohrubou i pohankovou mouku. Plech vyložíme papírem, vymažeme jej máslem a posypeme moukou a těsto na něj rozetřeme. Upečené teplé těsto zatočíme do rolády a necháme vychladnout. Studenou roládu naplníme a ozdobíme zbylým krémem a loupanými sekanými mandlemi.
Krém:
Máslo utřeme se žloutky a s cukrem a postupně vmícháme vlažnou rozpuštěnou čokoládu a koňak.
Vychladlou roládu rozbalíme, namažeme marmeládou a krémem a opět zatočíme.


Cukynová buchta

350 g najemno nastrouhané cukyny, 300 g pohankové mouky, 300 g moučkového cukru, 2 vejce, 3 polévkové lžíce oleje, 1 1/2 prášku do pečiva.

Vše smícháme, dáme na vymazaný a vysypaný plech a můžeme buď posypat posypkou, nebo po upečení polít polevou.


Kokosové řezy

7 bílků, 280 g cukru, 150 g kokosu, 5 polévkových lžic pohankové mouky.
Krém:
7 žloutků, 150 g cukru, 1 dl silné kávy (i méně), 250 g másla.

Bílky ušleháme s cukrem, přidáme kokos, mouku. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme mírně dorůžova. Necháme vychladnout, namažeme krémem a polijeme čokoládovou polevou. Necháme ztuhnout na plechu a krájíme řezy.
Krém:
Žloutky, cukr, kávu ušleháme v páře a necháme vychladnout za stálého míchání. Utřeme máslo a obě hmoty spojíme přidáváním po částech másla, aby se krém nesrazil.


Koblihové šišky

30 g droždí, 1/4 l mléka, špetka cukru, 40 g moučkového cukru, 500 g pohankové mouky, špetka soli, strouhaná kůra z 1/2 citronu, 600 g margarínu, 1 vejce, olej na smažení, 125 g marmelády, moučkový cukr na obalení, povidla.

Droždí rozdrobíme do vlažného mléka. Přidáme špetku cukru a necháme kynout. Mouku, cukr, sůl, citronovou kůru, rozpuštěný margarín, mléko s droždím a vejce dobře promícháme (nejlépe elektrickým šlehačem). Mísu přikryjeme alobalem a těsto necháme 20 minut kynout. Potom z něj vytvarujeme silný válec, který rozdělíme na 16 stejných částí. Z nich vytvarujeme šišky a uložíme je na pomoučený plech. V pánvi nebo fritovacím hrnci zahřejeme olej na teplotu 170 stupňů. Vložíme do něj šišky a smažíme je první 3 minuty zakryté a po obrácení 3 minuty odkryté. Necháme je okapat a stříkačkou plníme povidly. Každou dávku smažíme asi 6 minut.


Tvarohová bublanina

200 g Hery nebo másla, 250 g cukru, 5 vajec, 75 g pohankové mouky, 75 g polohrubé mouky, 250 g tvarohu, prášek do pečiva, vanilkový cukr, ovoce dle chuti.

Cukr rozdělíme na dvě části. Jednu rozšleháme se žloutky, tukem, tvarohem a vanilkovým cukrem. Z bílků ušleháme tuhý sníh a zašleháme do něj druhou část cukru. Do první směsi přidáme mouku s práškem do pečiva a přimícháme sníh. Dáme na vymazaný a vysypaný plech a poklademe ovocem. Pečeme v dobře vyhřáté troubě.


Ořechové kostky

80 g másla, 2 žloutky, 100 g cukru, 80 g mletých ořechů, 50 ml mléka, 150 g pohankové mouky, 1/3 prášku do pečiva, 2 bílky
Krém:
125 g másla, 50 g cukru, 1 žloutek, 50 g mletých ořechů a 1 polévková lžíce kakaa.
Ozdoba:
Čokoládová poleva, půlka ořechů, krém.

Máslo utřeme do pěny se žloutky a cukrem. Vmícháme mleté ořechy, mléko, mouku, prášek do pečiva, sníh. Upečeme na vymazaném a moukou vysypaném plechu. Vychladlé těsto rozdělíme na třetiny. Spojíme krémem, zatížíme a necháme v chladu. Potom rozkrájíme na kostky, polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme půlkou ořechů.
Krém:
Máslo utřeme s cukrem a žloutkem. Vmícháme mleté ořechy a kakao.


Mandlový závin

350 g pohankové mouky, 2 žloutky, 1 polévková lžíce moučkového cukru, 2 polévkové lžíce sádla, 1 polévková lžíce vinného octa, strouhanka na posypání těsta (pohanková mouka, cukr, máslo), tuk na vymaštění plechu.
Nádivka:
300 mandlí, 300 ml mléka, 170 g moučkového cukru, 2 polévkové lžíce pohankové mouky, 10 polévkových lžic malinového či jahodového džemu, 4 vejce.

Do mouky přidáme rozpuštěné sádlo, rozšlehané žloutky, cukr a ocet. Vlažnou vodou zaděláme těsto. Musíme ho zpracovávat tak dlouho, až se přestane lepit a na povrchu se udělají malé puchýřky. Pak z těsta uděláme váleček, trochu jej pomastíme a vložíme do zahřáté mísy. Přikryjeme utěrkou a necháme v teple asi půl hodiny odpočinout. Těsto pak na rozložené utěrce rozválíme a prsty ho vytahujeme. Po vytažení ho necháme chvíli odpočinout. Mandle spaříme v horké vodě, oloupeme je a umeleme. Žloutky oddělíme od bílků, utřeme je s cukrem a z bílků ušleháme sníh. Mouku rozmícháme v mléce, uvedeme do varu a pak ihned odstavíme. Když vzniklá kaše vystydne, přidáme do ní utřené žloutky, nastrouhané mandle a tuhý sníh. Těsto pokapeme sádlem, posypeme trochou cukru a strouhankou, potřeme džemem a mandlovou nádivkou. Zavineme, potřeme opět sádlem a upečeme v předehřáté troubě.


Dětský jahodový sen

7 vajec, 140 g cukru, 170 g pohankové mouky, zavařenina.
Poleva:
1 bílek, 150 g cukru, 2 žloutky.
Nádivka:
250 ml mléka, 20 g jahodového pudinku, 60 g cukru, 30 g želatiny, 125 g másla, 250 g tvarohu, 2 vejce, 50 g cukru, 250 ml ušlehané smetany, 300 g rozmačkaných jahod.

Z vajec, cukru a mouky upečeme ve dvou nestejně velkých dortových kruzích piškotové korpusy. Vychladlé rozřízneme a potřeme zavařeninou, spojíme nádivkou a polijeme polevou z bílku, cukru a žloutků.
Nádivka:
Z mléka, jahodového pudinku a cukru uvaříme krém a rozpustíme v něm želatinu, nabobtnalou ve studené vodě. Máslo utřeme s tvarohem, vejci, cukrem a přidáme krém. Když začíná hmota tuhnout, vmícháme ušlehanou smetanu a rozmačkané jahody. Dort ihned naplníme.


Lívance z pohankové mouky

500 g pohankové mouky, sůl, lžička prášku do pečiva, voda, máslo na smažení, med na potření.

Mouku smíchejte se solí a práškem do pečiva. Zadělejte takovým množstvím vody, aby vzniklo těsto řídké jako na palačinky. Smažte z něj lívanečky, potírejte je medem a horké podávejte.


Cukroví Strana 1 2 3 4 5

 

Datlové kopečky

125 g másla, 200 g ovesných vloček, 100 g pohankové krupice, 250 g sušených datlí, 2 vejce, 100 g moučkového nebo ovocného cukru, 1 vanilkový cukr, 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva.

Máslo zahřejeme, smícháme s vločkami a krupicí a necháme ztuhnout. Datle vypeckujeme a na drobno posekáme. Vejce, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva smícháme. Přidáme směs másla, vloček, krupice a datlí a vše dobře promícháme. Dvěma čajovými lžičkami tvoříme hrudky, které klademe na vymaštěný plech. Pečeme v předehřáté troubě 15 - 20 minut při teplotě 175 stupňů.


Pohankové vykrajované cukroví

250 g másla, 250 g pohankové mouky, 125 g hladké mouky, 250 g cukru, 3 žloutky, čokoládová poleva, trochu nasekaných lískových oříšků a cukrlátek na ozdobu.

Cukr utřeme s máslem a přidáváme žloutky jeden po druhém. Nakonec vmícháme mouku, přendáme na pomoučený vál a rozválíme silnější plát. Formičkami vykrajujeme různé tvary. Opatrně přeneseme na vymaštěný plech a v předehřáté troubě upečeme. Upečené cukroví přelijeme čokoládovou polevou a nazdobíme připravenými oříšky a cukrlátky.


Čokoládové tyčinky

150 g strouhané čokolády, 150 g moučkového cukru, 80 g pohankové mouky, 50 g neloupaných strouhaných mandlí, 2 bílky, 3 čajové lžičky rumu.
Náplň:
Kousek másla velikosti vlašského ořechu, 1 čajová lžička moučkového cukru, 1 vařený strouhaný žloutek, trocha rumu.

Čokoládu smícháme s cukrem, mandlemi, bílky, moukou, rumem a spojíme v těstíčko. Vyválíme na stejně silný váleček a nakrájíme jej na stejně velké kousky. Každý kousek trochu roztlačíme a do středu dáme kousek náplně.
Náplň:
Máslo utřeme s cukrem, nastrouhaným žloutkem a ochutíme rumem. Sbalíme v kuličku. Vložíme do papírových košíčků.Obměna: Místo kuliček uděláme důlkové koláčky. Každý kousek roztlačíme uprostřed koncem vařečky. Do důlku dáme trochu náplně.


Žloutkové měsíčky

150 g pohankové mouky, 1 čajová lžíce kypřícího prášku, 150 g hladké mouky, 2 žloutky, 150 g másla, citronová šťáva a kůra, 100 g cukru, mandle na posypání.

Vše smícháme dohromady a necháme do druhého dne odpočinout v chladu. Potom z vyváleného těsta vykrajujeme měsíčky, které klademe na předem vymaštěný plech. Měsíčky potřeme bílkem a posypeme sekanými mandlemi. Upečeme ve středně vyhřáté troubě.


Vínové pečivo

200 g másla, 1 polévková lžíce moučkového cukru, 300 g pohankové mouky, 250 g ovesných vloček, 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva, 100 g mletých lískových oříšků, 1 vanilkový cukr.

Ze všech přísad vypracujeme těsto, které rozválíme (ale ne tence). Rádélkem vykrajujeme 2 cm široké proužky, které rozdělíme asi na 5 cm dlouhé čtyřúhelníky. Pokládáme je na lehce vymaštěný plech a potřeme žloutkem. Pečeme 15 minut při teplotě 225 stupňů.


Ořechové řezy

250 g margarínu, 200 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli, 4 vejce, 200 g mletých ořechů, 125 g pohankové mouky, 125 g polohrubé mouky, 3 čajové lžičky prášku do pečiva, 250 g moučkového cukru, 2 čajové lžičky instantní kávy, 3 polévkové lžíce brandy, 2 - 3 polévkové lžíce vody, ořechy na zdobení, tmavá čokoládová poleva, cukrátka, meruňkový džem, marcipán.

Margarín utřeme do pěny, přimícháme vanilkový cukr, sůl, vejce. Přidáme mleté ořechy a postupně mouku smícháme s práškem do pečiva. Mezitím z moučkového cukru, instantní kávy, brandy a vody utřeme polevu. Hotový moučník nakrájíme na čtverce nebo trojúhelníky, ozdobíme celými ořechy nebo cukrovou polevou.
Čokoládovou polevu zahřejeme, naplníme do stříkacích sáčků a nanášíme na ještě vlhkou cukrovou polevu. Prostřední proužky vytáhneme dřívkem nahoru a boční dolů.
`Stromečky` ozdobíme drobnými cukrátky. Balíčky natřeme rozehřátou marmeládou a polijeme cukrovou polevou. Necháme vyschnout. Marcipán vyválíme, nakrájíme na proužky a přeložíme přes `balíčky` jako stuhu. Pečeme při teplotě 200 stupňů asi 15 minut.


Hrozinkové sušenky

115 g hladké mouky, 115 g pohankové mouky, 80 g cukru, 1 vejce, citronová kůra, vanilka.

Mouku prosejeme s práškem a cukrem, přidáme vanilku, citronovou kůru, drobně rozsekané hrozinky a rozemneme se změklým máslem. Vše spojíme vejcem v těsto. Pak vyválíme 1/2 cm silný plát a vykrájíme jednoduché tvary. Pečeme ve středně teplé troubě.


Babiččiny dortíčky

110 g hladké mouky, 100 g pohankové mouky, 140 g másla, 70 g moučkového cukru, vanilka, citronová kůra, 140 g loupaných mandlí, 20 g kakaa, čokoládová poleva, mandle na ozdobu.
Náplň :
3 žloutky, 100 g moučkového cukru, vanilka, 2 polévkové lžíce rybízové nebo malinové zavařeniny, 150 g opražených lískových oříšků, trocha rumu a strouhaných sušenek nebo piškotů.

Smícháme mouku, kakao, cukr, strouhané mandle, vanilku, citronovou kůru a rozdrobíme do této směsi máslo. Spojíme rychle v těsto, aby od rukou nezahřívalo, a dáme je na 1/2 hodiny do studena odpočinout. Pak těsto na vále posypeme hladkou moukou, vyválíme na tloušťku 3 mm, malou formičkou s jemně vroubkovaným okrajem vykrajujeme kolečka, klademe je na plech a pečeme při středně silném ohni do růžova. Jednu polovinu koleček potřeme náplní a druhou polovinu potřeme čokoládovou polevou. Než ztuhne, ozdobíme půlkou mandle, nebo čtvrtkou ořechu. Pak kolečka spojíme.
Náplň:
Utřeme do pěny žloutky s cukrem, přidáme zavařeninu a rum, opražené, od slupek odhrnuté strouhané oříšky a promícháme. Podle potřeby zahustíme drobečky, nebo zředíme rumem.


Sušenky s kokosem

100 g pohankové mouky, 150 g másla, 200 g polohrubé mouky, 150 g cukru, 80 g strouhaného kokosu, 1 vejce nebo 2 žloutky.

Smícháme mouku, kokos, cukr, rozdrobíme do ní máslo a zaděláme vejcem těsto. Tence je vyválíme, vypichujeme sušenky a pečeme je ve středně teplé troubě.


Sušenky s mrkví

150 g mrkve, 1 kostka ztuženého tuku, 250 g hrubé mouky, moučkový cukr a vanilka na obalení, 50 g pohankové krupice.

Mrkev umeleme na strojku na maso a spojíme ji moukou a krupicí. Přidáme nahřátý tuk. Vyválíme plát asi 6 mm silný, kruhovou formičkou vypichujeme za sebou rohlíčky tak, aby nezůstávaly odkrojky. Pečeme ve středně vyhřáté troubě a horké sypeme cukrem.


Oříškové tyčinky

100 g pohankové mouky, 180 g hladké mouky, 140 g másla, 70 g cukru, 2 žloutky, vanilka.
Poleva:
3 bílky, 200 g moučkového cukru, 140 g oříšků, 1 polévková lžíce citronové šťávy, zavařenina.

Z prvních přísad uděláme linecké těsto, vyválíme asi 6 mm silný plát, válečkem jej přeneseme na potřený plech a okraje urovnáme nožem. Upečeme při středně silném ohni na světlý odstín. Potřeme tence malinovou nebo jahodovou zavařeninou (ne džemem!) a na ni rozetřeme vrstvu sněhu smíchaného s cukrem a oříšky. Ještě plát rozkrájíme na tyčinky.


Arašídová kolečka

180 g pohankové mouky, 150 g arašídů, 150 g másla, 50 g cukru, hrubý krystalový cukr na posypání.

Na vále zpracujeme těsto. Vykrájíme kolečka, klademe je na plech vymazaný tukem. Potřeme je rozmíchaným vejcem a sypeme sekanými arašídy a hrubým krystalovým cukrem. Upečeme.


Florentýnky

100 g másla, 100 g moučkového cukru, 150 g sušeného mléka (může být i sojové), 100 g nakrájených ořechů, 20 g rozinek, 50 g kondenzovaného mléka, 30 g pohankové mouky.

Cukr, máslo, mléko vaříme, zahustíme moukou a po vychladnutí přidáme ostatní přísady. Plech vymažeme tukem, posypeme moukou a vytváříme malé placičky, které v mírně vyhřáté troubě sušíme.
Vychladlé pomažeme z jedné strany čokoládovou polevou. (Nejlepší je zpracovat rovnou dvě dávky.)


Mramorové cukroví

400 g pohankové mouky, 200 g cukru, 100 g ořechů, 300 g 100% tuku zn. Omega, Planta, Ceres atd., 2 lžíce kakaa.

Zaděláme těsto. Do 1/2 zapracujeme kakao, střídavě plníme do tukem vymazaných formiček a upečeme. Cukrujeme.


Vanilkové rohlíčky

100 g pohankové mouky, 100 g mletých lískových oříšků, 100 g celozrnné mouky, 90 g ovocného cukru, 120 g rostlinného másla, 1 lžíce medu, sojové mléko.

Těsto musíme propracovat daleko pečlivěji a trpělivěji, než když se vytváří v klasické kombinaci s vejci. Těsto vypracováváme nejlépe na vále nebo v mělké míse. Nepříliš ztuhlé rostlinné máslo promícháme s moukou a s mletými ořechy. Do těsta přidáme předepsanou dávku ovocného cukru, 1 polévkovou lžíci medu. Vypracované hladké těsto zabalíme do mikroténového sáčku a dáme na hodinu odležet do lednice. Plech vymažeme rostlinným máslem. Pečeme ve vyhřáté troubě .
Můžeme mít také kakaové rohlíčky, pokud do těsta přidáme kakao. Rohlíčky obalujeme ještě za tepla ve fruktoze nebo ve směsi fruktozy a vanilkového cukru.


Mandlové čtverečky

70 g pohankové mouky, špetka soli, 70 g hladké mouky, pískový cukr na posypání, 100 g másla nahrubo sekané loupané mandle, 5 polévkových lžíc smetany.

Do mouky rozdrobíme máslo, přidáme nepatrně osolenou smetanu a spojíme v těsto husté jako sušenky. Vyválíme plát asi 4 mm silný a posypeme jej cukrem a sekanými mandlemi. Lehce je válečkem přitlačíme a krájíme čtverečky. Pečeme ve středně teplé troubě.


Marokánky

80 g másla, 50 g rozinek, 80 g moučkového cukru, 100 g pohankové mouky, 1 vejce, 1 čajová lžíce prášku do pečiva, 80 g ovesných vloček, které můžeme nahradit pohankou lámankou, špetka soli, citronová kůra, nakrájené kandované ovoce (můžeme přidat i sekané ořechy).

Vše smícháme a pečeme na vymaštěném a vysypaném plechu. Děláme malé placičky (trochu se roztečou). Vychladlé polijeme na spodu čokoládou.


Vanilkové rohlíčky s pohankou lámankou

250 g pohankové mouky, 90 g cukru, 100 g pražené pohanky lámanky, 180 g tuku (nejlépe másla), špetka soli, 1 lžíce pískového cukru, na obalování moučkový a vanilkový cukr.

Pohanku lámanku předem upravíme tak, že ji dáme na pánvičku s oříškem másla. Jakmile začne růžovět, přidáme lžíci cukru a necháme zkaramelizovat. Po vychladnutí hmotu rozsekáme nebo umeleme a přidáme do těsta.
Vše smícháme na vále a vypracujeme křehké těsto, které necháme asi 1 hodinu odpočinout. Pak z něj vytvarujeme rohlíčky. Upečeme do růžova a po vychladnutí obalujeme v moučkovém cukru smíchaným s vanilkovým.


Libuščiny korunky

200 g pohankové mouky, 80 g cukru, 150 g másla, 4 vařené žloutky, citronová šťáva.
Na polevu:
100 g cukru, 1 bílek, citronovou šťávu, 2 lžíce višňové šťávy.

Na vále zpracujeme těsto a necháme chvíli odpočinout. Vykrajujeme malá kolečka. Po upečení slepujeme zavařeninou vždy tři k sobě. Povrch polijeme růžovou polevou a ozdobíme půlkou mandle.
Poleva:
Cukr, bílek a citronovou šťávu utřeme do pěny, přidáme višňovou šťávu.


Košíčky plněné šlehačkou

100 g pohankové mouky, 2 žloutky, 200 g hladké mouky, 1 šlehačka ke šlehání, 80 g cukru, jahodová marmeláda, 200 g tuku, kousky ovoce.

Všechny suroviny smícháme dohromady a zpracujeme v těsto, to ponecháme v chladu odpočinout. Pak jej rozdělíme do tukem vymazaných formiček. Do upečených košíčků dáme trošku jahodové marmelády a na ni dáme šlehačku. Na povrch klademe kousky různého ovoce.


Kokosové rohlíčky

600 g pohankové mouky, 250 g tuku, 200 g cukru, 2 vejce, 250 g kokosu, mléko, rum.

Těsto zpracováváme na vále. Tvarujeme rohlíčky. Tvary pečeme na vymazaném plechu. Po upečení cukrujeme.


Hnědáčky

150 g vlašských ořechů, 400 g práškového cukru, 125 g hořké čokolády, 4 vejce, 125 g Hery, 2 lžičky vanilkového cukru, 200 g pohankové mouky.

Vlašské ořechy nasekáme nahrubo, hořkou čokoládu nalámeme na kousky a rozpustíme ve vodní lázni. Potom ji necháme vychladnout. Mezitím utřeme v míse Heru a práškový cukr, do směsi přidáme vejce. Vejce přidáváme tak, aby předešlé vejce bylo do směsi důkladně zpracované. Potom přidáme rozehřátou čokoládu, vanilkový cukr a ořech. Prosejeme mouku a všechno promícháme na hladké těsto. Vyválíme plát a vykrajujeme různé tvary. Upečené spojujeme marmeládou.


Škvarkové cukroví s ořechovým krémem

210 g hladké pohankové mouky, 100 g škvarků, 40 g tuku, 70 g cukru, 1 žloutek, 1 lžička prášku do pečiva.
Krém:
70 g másla, 60 g cukru, 70 g strouhaných ořechů, vše utřeme.

Vypracujeme těsto. Vykrájíme kolečka a upečeme. Plníme krémem. Povrch polijeme čokoládovou polevou.


Žloutkové oválky

250 g pohankové mouky, 150 g másla, 100 g cukru, 2 žloutky, citronová šťáva a kůra, 1 lžička kypřicího prášku do pečiva, mandle na posypání.

Na vále zpracujeme těsto. Necháme do druhého dne v chladu. Pak z vyváleného těsta vykrajujeme oválky, klademe je na plech potřený tukem, potíráme bílkem a sypeme sekanými mandlemi. Upečeme.

 

Roštínské cukroví tvarované strojkem

250 g tuku, 250 g sádla, 250 g cukru, 250 g strouhaných ořechů, 750 g pohankové mouky, 1 vejce, citronová šťáva.

Na vále zpracujeme těsto, tvary děláme přes strojek a upečeme na plechu vymazaném tukem. Můžeme zdobit čokoládovou polevou. Vydrží dlouho křehké.